zai3
variant of 崽

zi1
see 仔肩

zi3
meticulous; (of domestic animals or fowls) young

strokes 5
radical
strokes after radical 3
K仔 K仔 - zai3
ketamine (slang)

E仔 E仔 - zai3
MDMA (C11H15NO2)

产仔 產仔 chan3 zi3
to give birth (animals); to bear a litter

肠仔 腸仔 chang2 zi3
sausage

打工仔 打工仔 da3 gong1 zai3
young worker; employee; young male worker

担仔面 擔仔麵 dan1 zai3 mian4
ta-a noodles or danzai noodles, popular snack originating from Tainan

氹仔 氹仔 dang4 zai3
Taipa, an island of Macau

蚵仔煎 蚵仔煎 e2 zi3 jian1
oyster omelette (Taiwanese, POJ pr. )

蚵仔 蚵仔 e2 zi5
oyster (Taiwanese, POJ pr. )

歌仔戏 歌仔戲 ge1 zai3 xi4
type of opera from Taiwan and Fujian

公仔 公仔 gong1 zai3
doll; cuddly toy

公仔面 公仔麵 gong1 zai3 mian4
brand of Hong Kong instant noodles; also used as term for instant noodles in general

狗仔 狗仔 gou3 zai3
paparazzi

狗仔队 狗仔隊 gou3 zai3 dui4
paparazzi

狗仔式 狗仔式 gou3 zai3 shi4
dog paddle (swimming); doggy style (sex)

古惑仔 古惑仔 gu3 huo4 zai3
gangster; hooligan; problem youth; at-risk youth

囝仔 囝仔 jian3 zi3
child; youngster; (Taiwanese, POJ pr. )

辣椒仔 辣椒仔 la4 jiao1 zai3
Tabasco (brand)

靓仔 靚仔 liang4 zai3
handsome young man

马仔 馬仔 ma3 zai3
henchman; gang member

牛仔 牛仔 niu2 zai3
cowboy

牛仔布 牛仔布 niu2 zai3 bu4
denim

牛仔裤 牛仔褲 niu2 zai3 ku4
jeans

三七仔 三七仔 san1 qi1 zi3
(slang) pimp

湾仔 灣仔 wan1 zai3
Wan Chai district of Hong Kong

鸭仔蛋 鴨仔蛋 ya1 zi3 dan4
balut (boiled duck egg with a partly-developed embryo, which is eaten from the shell)

猪仔包 豬仔包 zhu1 zai3 bao1
a French-style bread, similar to a small baguette, commonly seen in Hong Kong and Macao

猪仔馆 豬仔館 zhu1 zai3 guan3
pigsty

仔肩 仔肩 zi1 jian1
to bear responsibility for sth

仔畜 仔畜 zi3 chu4
newborn animal

仔姜 仔薑 zi3 jiang1
stem ginger

仔细 仔細 zi3 xi4
careful; attentive; cautious

仔猪 仔豬 zi3 zhu1
piglet