jian4
item; component; classifier for events, things, clothes etc

strokes 6
radical
strokes after radical 4
案件 案件 an4 jian4
case; instance

备件 備件 bei4 jian4
spare parts

必要条件 必要條件 bi4 yao4 tiao2 jian4
requirement; necessary condition (math)

部件 部件 bu4 jian4
part; component

财务软件 財務軟件 cai2 wu4 ruan3 jian4
financial software; accounting software

插件 插件 cha1 jian4
plug-in (software component)

抄件 抄件 chao1 jian4
duplicate (copy)

超文件 超文件 chao1 wen2 jian4
hypertext

超文件传输协定 超文件傳輸協定 chao1 wen2 jian4 chuan2 shu1 xie2 ding4
hypertext transfer protocol; HTTP

充要条件 充要條件 chong1 yao4 tiao2 jian4
necessary and sufficient condition

大件 大件 da4 jian4
large; bulky

大屠杀事件 大屠殺事件 da4 tu2 sha1 shi4 jian4
massacre; Holocaust

德雷福斯案件 德雷福斯案件 de2 lei2 fu2 si1 an4 jian4
Dreyfus affair 1894-1906, notorious political scandal in France case involving antisemitism and miscarriage of justice

电荷耦合器件 電荷耦合器件 dian4 he4 ou3 he2 qi4 jian4
charge-coupled device (CCD) (electronics)

电脑软件 電腦軟件 dian4 nao3 ruan3 jian4
computer software

电子器件 電子器件 dian4 zi3 qi4 jian4
electric equipment

电子文件 電子文件 dian4 zi3 wen2 jian4
electronic document

电子邮件 電子郵件 dian4 zi3 you2 jian4
email

恶意软件 惡意軟件 e4 yi4 ruan3 jian4
malware (computing)

发件人 發件人 fa1 jian4 ren2
sender (of mail); From: (email header)

反应堆燃料元件 反應堆燃料元件 fan3 ying4 dui1 ran2 liao4 yuan2 jian4
fuel element

防毒软件 防毒軟件 fang2 du2 ruan3 jian4
anti-virus software

非条件反射 非條件反射 fei1 tiao2 jian4 fan3 she4
unconditioned reflex (physiology)

附加元件 附加元件 fu4 jia1 yuan2 jian4
additional element; (computing) add-on; plug-in

附件 附件 fu4 jian4
enclosure; attachment (email); appendix

付款条件 付款條件 fu4 kuan3 tiao2 jian4
terms of payment

复印件 複印件 fu4 yin4 jian4
photocopy; duplicate

稿件 稿件 gao3 jian4
piece of writing submitted for publication; manuscript; article

工件 工件 gong1 jian4
workpiece

构件 構件 gou4 jian4
member; component; part

固件 固件 gu4 jian4
firmware

光伏器件 光伏器件 guang1 fu2 qi4 jian4
photovoltaic device (e.g. solar cell)

函件 函件 han2 jian4
letters; correspondence

航空邮件 航空郵件 hang2 kong1 you2 jian4
airmail

核事件 核事件 he2 shi4 jian4
nuclear incident

机件 機件 ji1 jian4
component (mechanics)

机密文件 機密文件 ji1 mi4 wen2 jian4
secret document

计件工资 計件工資 ji4 jian4 gong1 zi1
piece rate wage; remuneration based on one's output; opposite: time rate wage 計時工資|计时工资

寄件人 寄件人 ji4 jian4 ren2
sender

寄件者 寄件者 ji4 jian4 zhe3
see 寄件人

假证件 假證件 jia3 zheng4 jian4
false documents

间谍软件 間諜軟件 jian4 die2 ruan3 jian4
spyware

件数 件數 jian4 shu3
item count (of a consignment etc)

紧急事件 緊急事件 jin3 ji2 shi4 jian4
emergency

绝密文件 絕密文件 jue2 mi4 wen2 jian4
top secret document; classified papers

开放源码软件 開放源碼軟件 kai1 fang4 yuan2 ma3 ruan3 jian4
open source software (OSS)

客户机软件 客戶機軟件 ke4 hu4 ji1 ruan3 jian4
client software

控件 控件 kong4 jian4
a control (e.g. button, text box etc) (computing)

快件 快件 kuai4 jian4
express delivery; express mail or luggage

垃圾邮件 垃圾郵件 la1 ji1 you2 jian4
junk mail; spam; unsolicited mail

勒索软件 勒索軟件 le4 suo3 ruan3 jian4
ransomware (computing)

历史事件 歷史事件 li4 shi3 shi4 jian4
historical incident

料件 料件 liao4 jian4
materials and parts; components

料件子 料件子 liao4 jian4 zi5
see 料件子活

料件子活 料件子活 liao4 jian4 zi5 huo2
piecework

零备件 零備件 ling2 bei4 jian4
spare part; component

零部件 零部件 ling2 bu4 jian4
spare part; component

零件 零件 ling2 jian4
part; component

浏览软件 瀏覽軟件 liu2 lan3 ruan3 jian4
a web browser

流氓软件 流氓軟件 liu2 mang2 ruan3 jian4
malware (computing)

柳条沟事件 柳條溝事件 liu3 tiao2 gou1 shi4 jian4
see 柳條湖事件|柳条湖事件

柳条湖事件 柳條湖事件 liu3 tiao2 hu2 shi4 jian4
the Mukden or Manchurian Railway Incident of 18th September 1931 used by the Japanese as a pretext to annex Manchuria; also known as 9-18 incident 九一八事變|九一八事变

六四事件 六四事件 liu4 si4 shi4 jian4
Tiananmen Incident of June 4, 1989

密件 密件 mi4 jian4
secret documents; abbr. for 機密文件|机密文件

免费软件 免費軟件 mian3 fei4 ruan3 jian4
freeware

南京大屠杀事件 南京大屠殺事件 nan2 jing1 da4 tu2 sha1 shi4 jian4
The Rape of Nanking (1997 documentary book by Iris Chang 張純如|张纯如)

偶然事件 偶然事件 ou3 ran2 shi4 jian4
random accident; chance event

配件 配件 pei4 jian4
component; part; fitting; accessory; replacement part

配件挂勾 配件掛勾 pei4 jian4 gua4 gou1
accessory hook

批件 批件 pi1 jian4
approved document; document with written instructions

坯件 坯件 pi1 jian4
blank (for a coin etc); breed or strain

汽车炸弹事件 汽車炸彈事件 qi4 che1 zha4 dan4 shi4 jian4
car bombing

器件 器件 qi4 jian4
device; component

前件 前件 qian2 jian4
antecedent (logic)

前提条件 前提條件 qian2 ti2 tiao2 jian4
preconditions

群件 群件 qun2 jian4
collaborative software

群体性事件 群體性事件 qun2 ti3 xing4 shi4 jian4
mass incident (PRC term for incidents of social unrest, including rioting, melees and petition campaigns)

燃料元件细棒 燃料元件細棒 ran2 liao4 yuan2 jian4 xi4 bang4
fuel pins

软件 軟件 ruan3 jian4
(computer) software

软件包 軟件包 ruan3 jian4 bao1
software package

软件技术 軟件技術 ruan3 jian4 ji4 shu4
software technology

软件开发 軟件開發 ruan3 jian4 kai1 fa1
software development

软件开发人员 軟件開發人員 ruan3 jian4 kai1 fa1 ren2 yuan2
software developer

软件平台 軟件平臺 ruan3 jian4 ping2 tai2
software platform

软件企业 軟件企業 ruan3 jian4 qi3 ye4
software company

软件系统 軟件系統 ruan3 jian4 xi4 tong3
software system

软硬件 軟硬件 ruan3 ying4 jian4
software and hardware

三件套式西装 三件套式西裝 san1 jian4 tao4 shi4 xi1 zhuang1
three-piece suit

散件 散件 san3 jian4
spare parts; odds and ends

杀毒软件 殺毒軟件 sha1 du2 ruan3 jian4
antivirus software

杀人案件 殺人案件 sha1 ren2 an4 jian4
(case of, incident of) murder

事件 事件 shi4 jian4
event; happening; incident

事件相关电位 事件相關電位 shi4 jian4 xiang1 guan1 dian4 wei4
event-related potential

收件人 收件人 shou1 jian4 ren2
recipient (of mail); To: (email header)

收件匣 收件匣 shou1 jian4 xia2
inbox (email)

收件箱 收件箱 shou1 jian4 xiang1
inbox

数据库软件 數據庫軟件 shu4 ju4 ku4 ruan3 jian4
database software

水门事件 水門事件 shui3 men2 shi4 jian4
Watergate scandal

桃色案件 桃色案件 tao2 se4 an4 jian4
case involving sex scandal (law)

套件 套件 tao4 jian4
kit (equipment)

条件 條件 tiao2 jian4
condition; circumstances; term; factor; requirement; prerequisite; qualification

条件反射 條件反射 tiao2 jian4 fan3 she4
conditioned reflex

条件反应 條件反應 tiao2 jian4 fan3 ying4
conditioned response

条件概率 條件概率 tiao2 jian4 gai4 lv4
conditional probability

条件句 條件句 tiao2 jian4 ju4
conditional clause

条件式 條件式 tiao2 jian4 shi4
conditional

突发事件 突發事件 tu1 fa1 shi4 jian4
emergency; sudden occurrence

退件 退件 tui4 jian4
to reject (visa application etc); (commerce) to return to sender; item returned to sender

外加附件 外加附件 wai4 jia1 fu4 jian4
add-on (software); plug-in (software)

文件 文件 wen2 jian4
document; file

文件大小 文件大小 wen2 jian4 da4 xiao3
file size

文件服务器 文件服務器 wen2 jian4 fu2 wu4 qi4
file server

文件格式 文件格式 wen2 jian4 ge2 shi4
file format

文件夹 文件夾 wen2 jian4 jia1
folder; file (paper)

无条件 無條件 wu2 tiao2 jian4
unconditional

无条件投降 無條件投降 wu2 tiao2 jian4 tou2 xiang2
unconditional surrender

雾件 霧件 wu4 jian4
vaporware

物件 物件 wu4 jian4
object

先决条件 先決條件 xian1 jue2 tiao2 jian4
precondition; prerequisite

相容条件 相容條件 xiang1 rong2 tiao2 jian4
conditions for consistency

消费器件 消費器件 xiao1 fei4 qi4 jian4
consumer

信件 信件 xin4 jian4
letter (sent by mail)

亚罗号事件 亞羅號事件 ya4 luo2 hao4 shi4 jian4
the Arrow Incident of 1856 (used as pretext for the second Opium War)

要件 要件 yao4 jian4
key document; important condition; criterion; requirement; requisite; cornerstone

音频文件 音頻文件 yin1 pin2 wen2 jian4
audio file (computer)

硬件 硬件 ying4 jian4
hardware

硬件平台 硬件平臺 ying4 jian4 ping2 tai2
hardware platform

应用软件 應用軟件 ying4 yong4 ruan3 jian4
application software

邮件 郵件 you2 jian4
mail; post

原件 原件 yuan2 jian4
the original; original document; master copy

元件 元件 yuan2 jian4
element; component

元器件 元器件 yuan2 qi4 jian4
component

约束条件 約束條件 yue1 shu4 tiao2 jian4
restrictive condition; constraint

杂件 雜件 za2 jian4
miscellaneous goods

杂件儿 雜件兒 za2 jian4 er5
miscellaneous goods

证件 證件 zheng4 jian4
certificate; papers; credentials; document; ID

证明文件 證明文件 zheng4 ming2 wen2 jian4
identification document; documentary proof

制件 製件 zhi4 jian4
workpiece

中间件 中間件 zhong1 jian1 jian4
middleware

铸件 鑄件 zhu4 jian4
casting; foundry goods

转动件 轉動件 zhuan4 dong4 jian4
rotor

自然条件 自然條件 zi4 ran2 tiao2 jian4
natural conditions

自由软件基金会 自由軟件基金會 zi4 you2 ruan3 jian4 ji1 jin1 hui4
Free Software Foundation

组件 組件 zu3 jian4
module; unit; component; assembly

作件 作件 zuo4 jian4
workpiece