jian4
healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in

strokes 10
radical
strokes after radical 9
保健 保健 bao3 jian4
health protection; health care; to maintain in good health

保健操 保健操 bao3 jian4 cao1
health exercises

崔健 崔健 cui1 jian4
Cui Jian (1961-), father of Chinese rock music

大江健三郎 大江健三郎 da4 jiang1 jian4 san1 lang2
Oe Kenzaburo (1935-) Japanese novelist and 1994 Nobel laureate

复健 復健 fu4 jian4
rehabilitation; recuperate

刚健 剛健 gang1 jian4
energetic; robust

高行健 高行健 gao1 xing2 jian4
Gao Xingjian (1940-), Chinese novelist and Nobel laureate, author of Soul Mountain 靈山|灵山

健保 健保 jian4 bao3
medical or health insurance

健步如飞 健步如飛 jian4 bu4 ru2 fei1
running as fast as flying

健儿 健兒 jian4 er2
top athlete; heroic warrior

健康 健康 jian4 kang1
health; healthy

健康保险 健康保險 jian4 kang1 bao3 xian3
health insurance

健康检查 健康檢查 jian4 kang1 jian3 cha2
see 體格檢查|体格检查

健康食品 健康食品 jian4 kang1 shi2 pin3
health food

健康受损 健康受損 jian4 kang1 shou4 sun3
health damage

健康状况 健康狀況 jian4 kang1 zhuang4 kuang4
health status

健美 健美 jian4 mei3
healthy and beautiful; to do fitness exercises; abbr. for 健美運動|健美运动

健美操 健美操 jian4 mei3 cao1
aerobics; aerobic dance (school P.E. activity)

健美运动 健美運動 jian4 mei3 yun4 dong4
body-building

健全 健全 jian4 quan2
robust; sound

健身 健身 jian4 shen1
to exercise; to keep fit; to work out; physical exercise

健身房 健身房 jian4 shen1 fang2
gym; gymnasium

健身馆 健身館 jian4 shen1 guan3
a gym (health center)

健身室 健身室 jian4 shen1 shi4
gym

健硕 健碩 jian4 shuo4
well-built (physique); strong and muscular

健谈 健談 jian4 tan2
entertaining in conversation

健旺 健旺 jian4 wang4
robust; healthy; vigorous; energetic

健忘 健忘 jian4 wang4
forgetful

健忘症 健忘症 jian4 wang4 zheng4
amnesia

健慰器 健慰器 jian4 wei4 qi4
sex toy

健行 健行 jian4 xing2
to hike

健怡可乐 健怡可樂 jian4 yi2 ke3 le4
Diet Coke; Coca-Cola Light

健诊 健診 jian4 zhen3
check-up (health, car safety, environment etc)

健壮 健壯 jian4 zhuang4
robust; healthy; sturdy

矫健 矯健 jiao3 jian4
strong and healthy; vigorous

精神健康 精神健康 jing1 shen2 jian4 kang1
mental health

康健 康健 kang1 jian4
healthy; fit

李雪健 李雪健 li3 xue3 jian4
Li Xuejian (1954-), Chinese actor

钱永健 錢永健 qian2 yong3 jian4
Roger Yonchien Tsien (1952-), US Chinese chemist and 2008 Nobel laureate

强健 強健 qiang2 jian4
sturdy

全民健保 全民健保 quan2 min2 jian4 bao3
National Health Insurance (Tw); abbr. for 全民健康保險|全民健康保险

全民健康保险 全民健康保險 quan2 min2 jian4 kang1 bao3 xian3
National Health Insurance (Tw)

深圳健力宝 深圳健力寶 shen1 zhen4 jian4 li4 bao3
Shenzhen Jianlibao (soccer team)

爽健 爽健 shuang3 jian4
to feel well; healthy and carefree

稳健 穩健 wen3 jian4
firm; stable and steady

小畑健 小畑健 xiao3 tian2 jian4
OBATA Takeshi, manga artist, illustrator of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记

性健康 性健康 xing4 jian4 kang1
sexual health

雄健 雄健 xiong2 jian4
vigorous; robust; powerful

亚健康 亞健康 ya4 jian4 kang1
sub-health (borderline state between health and disease)

医疗保健 醫療保健 yi1 liao2 bao3 jian4
health care

有氧健身操 有氧健身操 you3 yang3 jian4 shen1 cao1
aerobics

郑伊健 鄭伊健 zheng4 yi1 jian4
Ekin Cheng (1967-), Hong Kong actor and pop singer

周华健 周華健 zhou1 hua2 jian4
Wakin Chau (1960-), HK-born Taiwanese singer and actor