xiang4
to resemble; to be like; to look as if; such as; appearance; image; portrait; image under a mapping (math.)

strokes 13
radical
strokes after radical 12
奥斯卡金像奖 奧斯卡金像獎 ao4 si1 ka3 jin1 xiang4 jiang3
Academy Awards; Oscars

半身像 半身像 ban4 shen1 xiang4
half-length photo or portrait; bust

标准像 標準像 biao1 zhun3 xiang4
official portrait

不像话 不像話 bu4 xiang4 hua4
unreasonable; shocking; outrageous

不像样 不像樣 bu4 xiang4 yang4
in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition

成像 成像 cheng2 xiang4
to form an image; imaging

磁共振成像 磁共振成像 ci2 gong4 zhen4 cheng2 xiang4
magnetic resonance imaging MRI

倒立像 倒立像 dao4 li4 xiang4
inverted image; reversed image (e.g. upside down)

倒像 倒像 dao4 xiang4
inverted image; reversed image (e.g. upside down)

雕像 雕像 diao1 xiang4
sculpture; (carved) statue

动态影像 動態影像 dong4 tai4 ying3 xiang4
video

佛像 佛像 fo2 xiang4
Buddhist image; statue of Buddha or Bodhisattva

富于想像 富於想像 fu4 yu2 xiang3 xiang4
imaginative

改变形像 改變形像 gai3 bian4 xing2 xiang4
transfiguration

功能磁共振成像术 功能磁共振成像術 gong1 neng2 ci2 gong4 zhen4 cheng2 xiang4 shu4
functional magnetic resonance imaging (fMRI)

功能性磁共振成像 功能性磁共振成像 gong1 neng2 xing4 ci2 gong4 zhen4 cheng2 xiang4
functional magnetic resonance imaging (fMRI)

好像 好像 hao3 xiang4
as if; to seem like

画像 畫像 hua4 xiang4
portrait; to do a portrait of sb

活像 活像 huo2 xiang4
to look exactly like; to be the spitting image of

假人像 假人像 jia3 ren2 xiang4
an effigy

解像度 解像度 jie3 xiang4 du4
resolution (of images, monitors, scanners etc)

解像力 解像力 jie3 xiang4 li4
resolving power (of a lens etc)

镜像 鏡像 jing4 xiang4
mirror image

镜像站点 鏡像站點 jing4 xiang4 zhan4 dian3
mirror (computing)

可想像 可想像 ke3 xiang3 xiang4
conceivable

蜡像馆 蠟像館 la4 xiang4 guan3
waxworks; museum of waxwork figures

立体摄像机 立體攝像機 li4 ti3 she4 xiang4 ji1
stereoscopic camera; 3D camera

立像 立像 li4 xiang4
standing image (of a Buddha or saint)

录像 錄像 lu4 xiang4
to videotape; to videorecord; video recording

录像带 錄像帶 lu4 xiang4 dai4
video cassette

录像机 錄像機 lu4 xiang4 ji1
video recorder; VCR

裸像 裸像 luo3 xiang4
nude (painting, sculpture etc)

毛塑像 毛塑像 mao2 su4 xiang4
statue of Chairman Mao Zedong (1893-1976) 毛澤東|毛泽东

哪像 哪像 na3 xiang4
unlike; in contrast to

脑成像技术 腦成像技術 nao3 cheng2 xiang4 ji4 shu4
brain imaging technique

偶像 偶像 ou3 xiang4
idol

偶像剧 偶像劇 ou3 xiang4 ju4
idol drama; drama series in which the actors are chosen for their preexisting popularity with young viewers

气像人员 氣像人員 qi4 xiang4 ren2 yuan2
meteorologist

摄像 攝像 she4 xiang4
to videotape

摄像机 攝像機 she4 xiang4 ji1
video camera

摄像头 攝像頭 she4 xiang4 tou2
webcam; surveillance camera

神像 神像 shen2 xiang4
image of a God

声像 聲像 sheng1 xiang4
audio-visual; (ultrasonography etc) acoustic image

圣像 聖像 sheng4 xiang4
icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc)

狮身人面像 獅身人面像 shi1 shen1 ren2 mian4 xiang4
sphinx

石像 石像 shi2 xiang4
stone statue

塑像 塑像 su4 xiang4
(molded or modeled) statue

铜像 銅像 tong2 xiang4
bronze statue

头像 頭像 tou2 xiang4
portrait; bust

图像 圖像 tu2 xiang4
image; picture; graphic

图像处理 圖像處理 tu2 xiang4 chu3 li3
image processing

图像互换格式 圖像互換格式 tu2 xiang4 hu4 huan4 ge2 shi4
GIF; graphic interchange format

图像用户介面 圖像用戶介面 tu2 xiang4 yong4 hu4 jie4 mian4
graphical user interface; GUI

卫星图像 衛星圖像 wei4 xing1 tu2 xiang4
satellite photo

显像 顯像 xian3 xiang4
to form a picture; to develop a photo; to visualize

显像管 顯像管 xian3 xiang4 guan3
CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope

相像 相像 xiang1 xiang4
to resemble one another; to be alike; similar

想像 想像 xiang3 xiang4
to imagine; to conceive of; to visualize; imagination

想像力 想像力 xiang3 xiang4 li4
conception; imagination

像话 像話 xiang4 hua4
proper

像貌 像貌 xiang4 mao4
variant of 相貌

像模像样 像模像樣 xiang4 mo2 xiang4 yang4
solemn; presentable; decent

像那么回事儿 像那麽回事兒 xiang4 na4 me5 hui2 shi4 er5
not bad at all; quite impressive

像片 像片 xiang4 pian4
photo

像片簿 像片簿 xiang4 pian4 bu4
album; photo album; sketch book

像素 像素 xiang4 su4
pixel

像样 像樣 xiang4 yang4
presentable; decent; up to par

像银 像銀 xiang4 yin2
silvery

像元 像元 xiang4 yuan2
pixel (remote sensing imagery)

像章 像章 xiang4 zhang1
badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)

肖像 肖像 xiao4 xiang4
portrait (painting, photo etc); (in a general sense) representation of a person; likeness

形像 形像 xing2 xiang4
form; image

虚像 虛像 xu1 xiang4
virtual image

遗像 遺像 yi2 xiang4
portrait of the deceased

异像 異像 yi4 xiang4
extraordinary image

音像 音像 yin1 xiang4
audio and video; audiovisual

影像 影像 ying3 xiang4
image

影像处理 影像處理 ying3 xiang4 chu3 li3
image processing

影像档 影像檔 ying3 xiang4 dang4
image file

影像会议 影像會議 ying3 xiang4 hui4 yi4
video conference

映像 映像 ying4 xiang4
reflection; image (in a mirror)

映像管 映像管 ying4 xiang4 guan3
CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope

照像 照像 zhao4 xiang4
variant of 照相

照像机 照像機 zhao4 xiang4 ji1
variant of 照相機|照相机; camera

自画像 自畫像 zi4 hua4 xiang4
self-portrait

自由女神像 自由女神像 zi4 you2 nv3 shen2 xiang4
Statue of Liberty

自由神像 自由神像 zi4 you2 shen2 xiang4
Statue of Liberty

坐像 坐像 zuo4 xiang4
seated image (of a Buddha or saint)