su4
Lisu ethnic group of Yunnan

strokes 14
radical
strokes after radical 12
傈僳 傈僳 li4 su4
Lisu ethnic group of Yunnan

傈僳族 傈僳族 li4 su4 zu2
Lisu ethnic group of Yunnan

怒江傈僳族自治区 怒江傈僳族自治區 nu4 jiang1 li4 su4 zu2 zi4 zhi4 qu1
Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇

怒江傈僳族自治州 怒江傈僳族自治州 nu4 jiang1 li4 su4 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇

维西傈僳族自治县 維西傈僳族自治縣 wei2 xi1 li4 su4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Weixi Lisu autonomous county in Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州, northwest Yunnan