jian3
surname Jian

jian3
scissors; shears; clippers; to cut with scissors; to trim; to wipe out or exterminate

strokes 11
radical
strokes after radical 9
包剪锤 包剪錘 bao1 jian3 chui2
rock-paper-scissors (game)

裁剪 裁剪 cai2 jian3
to cut out

打薄剪刀 打薄剪刀 da3 bao2 jian3 dao1
thinning scissors

大剪刀 大剪刀 da4 jian3 dao1
shears; large scissors; secateurs

反剪 反剪 fan3 jian3
with hands behind one's back; trussed

剪报 剪報 jian3 bao4
newspaper cutting; clippings

剪裁 剪裁 jian3 cai2
to tailor (clothes); to trim (expenditure)

剪䌽 剪綵 jian3 cai3
to cut the ribbon (at an opening)

剪彩 剪彩 jian3 cai3
to cut the ribbon (at a launching or opening ceremony)

剪草除根 剪草除根 jian3 cao3 chu2 gen1
lit. cut grass and pull out roots (idiom); fig. to destroy root and branch; to eradicate

剪草机 剪草機 jian3 cao3 ji1
grass mower

剪成 剪成 jian3 cheng2
cut into

剪除 剪除 jian3 chu2
to eradicate; to exterminate

剪刀 剪刀 jian3 dao1
scissors

剪刀差 剪刀差 jian3 dao1 cha1
prices scissor (caught between low income and high prices)

剪掉 剪掉 jian3 diao4
to cut off; to cut away; to trim

剪断 剪斷 jian3 duan4
to cut; to snip

剪辑 剪輯 jian3 ji2
to edit (video images, film)

剪接 剪接 jian3 jie1
film-editing; montage; to cut or edit film

剪径 剪徑 jian3 jing4
to waylay and rob; highway robbery

剪力 剪力 jian3 li4
shear; shearing force

剪切 剪切 jian3 qie1
to shear; shearing (force); (computing) to cut (as in "cut-and-paste")

剪切力 剪切力 jian3 qie1 li4
shear; shearing force

剪切形变 剪切形變 jian3 qie1 xing2 bian4
shearing; shear deformation

剪贴板 剪貼板 jian3 tie1 ban3
clipboard (computing)

剪贴簿 剪貼簿 jian3 tie1 bu4
scrapbook

剪头发 剪頭髮 jian3 tou2 fa5
(to get a) haircut

剪影 剪影 jian3 ying3
paper-cut silhouette; outline; sketch

剪应力 剪應力 jian3 ying4 li4
shear stress

剪枝 剪枝 jian3 zhi1
to prune (branches etc)

剪纸 剪紙 jian3 zhi3
papercutting (Chinese folk art); to make paper cutouts

剪子 剪子 jian3 zi5
clippers; scissors; shears

剪嘴鸥 剪嘴鷗 jian3 zui3 ou1
(bird species of China) Indian skimmer (Rynchops albicollis)

石头、剪子、布 石頭、剪子、布 shi2 tou5 - jian3 zi5 - bu4
rock-paper-scissors (hand game)

疏剪 疏剪 shu1 jian3
to prune

双瞳剪水 雙瞳翦水 shuang1 tong2 jian3 shui3
clear, bright eyes (idiom)

洗剪吹 洗剪吹 xi3 jian3 chui1
shampoo, haircut and blow-dry

修剪 修剪 xiu1 jian3
to prune; to trim

指甲剪 指甲剪 zhi3 jia5 jian3
nail clipper