zhu4
surname Zhu

zhu4
(archaic) drum

strokes 9
radical
strokes after radical 6