wu4
beautiful

strokes 12
radical
strokes after radical 9
孀婺 孀婺 shuang1 wu4
widow

婺城 婺城 wu4 cheng2
Wucheng district of Jinhua city 金華市|金华市, Zhejiang

婺城区 婺城區 wu4 cheng2 qu1
Wucheng district of Jinhua city 金華市|金华市, Zhejiang

婺女 婺女 wu4 nv3
(name of a constellation)

婺源 婺源 wu4 yuan2
Wuyuan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi

婺源县 婺源縣 wu4 yuan2 xian4
Wuyuan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi