gang1
ridge; mound

strokes 8
radical
strokes after radical 5
茨冈 茨岡 ci2 gang1
(loanword) tzigane; gypsy

俄勒冈 俄勒岡 e2 le4 gang1
Oregon

俄勒冈州 俄勒岡州 e2 le4 gang1 zhou1
Oregon

梵谛冈 梵諦岡 fan4 di4 gang1
Vatican

梵帝冈 梵帝岡 fan4 di4 gang1
the Vatican; variant of 梵蒂岡|梵蒂冈

梵蒂冈 梵蒂岡 fan4 di4 gang1
Vatican City

梵蒂冈城 梵蒂岡城 fan4 di4 gang1 cheng2
Vatican City, capital of Holy See

凤冈 鳳岡 feng4 gang1
Fenggang county in Zun'yi 遵義|遵义, Guizhou

凤冈县 鳳岡縣 feng4 gang1 xian4
Fenggang county in Zun'yi 遵義|遵义, Guizhou

佛冈 佛岡 fo2 gang1
Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong

佛冈县 佛岡縣 fo2 gang1 xian4
Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong

福冈 福岡 fu2 gang1
Fukuoka, city in Kyushyu, Japan

福冈县 福岡縣 fu2 gang1 xian4
Fukuoka prefecture

冈本 岡本 gang1 ben3
Okamoto (Japanese surname and place name)

冈比亚 岡比亞 gang1 bi3 ya4
Gambia

冈底斯山 岡底斯山 gang1 di3 si1 shan1
Mt Gangdisê (6656m) in southwest Tibet, revered by Tibetans as the center of the universe

冈底斯山脉 岡底斯山脈 gang1 di3 si1 shan1 mai4
Gangdisê mountain range in southwest Tibet

冈仁波齐 岡仁波齊 gang1 ren2 bo1 qi2
Mt Gang Rinpoche in Tibet; also called Mount Kailash

冈仁波齐峰 岡仁波齊峰 gang1 ren2 bo1 qi2 feng1
Mt Gang Rinpoche in Tibet; also called Mount Kailash

冈山 岡山 gang1 shan1
Kangshan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan; Okayama prefecture in southwest of Japan's main island Honshū 本州

冈山县 岡山縣 gang1 shan1 xian4
Okayama prefecture in southwest of Japan's main island Honshū 本州

冈山镇 岡山鎮 gang1 shan1 zhen4
Kangshan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

冈上肌 岡上肌 gang1 shang4 ji1
supraspinatus muscle

冈田 岡田 gang1 tian2
Okada (Japanese surname)

冈下肌 岡下肌 gang1 xia4 ji1
infraspinatus muscle

黄冈 黃岡 huang2 gang1
Huanggang prefecture level city in Hubei

黄冈市 黃岡市 huang2 gang1 shi4
Huanggang prefecture level city in Hubei

井冈山 井岡山 jing3 gang1 shan1
Jinggang Mountains, in the Jiangxi-Hunan border region

井冈山 井岡山 jing3 gang1 shan1
Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi

井冈山市 井岡山市 jing3 gang1 shan1 shi4
Jinggangshan county level city in Ji'an 吉安, Jiangxi

静冈县 靜岡縣 jing4 gang1 xian4
Shizuoka prefecture southwest of Tokyo, Japan

拉冈 拉岡 la1 gang1
Lacan (psychoanalyst)

宁冈 寧岡 ning2 gang1
former Ninggang county in Jiangxi, now within Jinggangshan county level city 井岡山市|井冈山市 in Ji'an 吉安, Jiangxi

宁冈县 寧岡縣 ning2 gang1 xian4
former Ninggang county in Jiangxi, now within Jinggangshan county level city 井岡山市|井冈山市 in Ji'an 吉安, Jiangxi

青冈 青岡 qing1 gang1
Qinggang county in Suihua 綏化|绥化, Heilongjiang

青冈县 青岡縣 qing1 gang1 xian4
Qinggang county in Suihua 綏化|绥化, Heilongjiang

山冈 山岡 shan1 gang1
mound; small hill

神冈 神岡 shen2 gang1
Shenkang township in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

神冈乡 神岡鄉 shen2 gang1 xiang1
Shenkang township in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

石冈 石岡 shi2 gang1
Shihkang township in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

石冈乡 石岡鄉 shi2 gang1 xiang1
Shihkang township in Taichung county, 臺中縣|台中县, Taiwan

武冈 武岡 wu3 gang1
Wugang county level city in Shaoyang 邵陽|邵阳, Hunan

武冈市 武岡市 wu3 gang1 shi4
Wugang county level city in Shaoyang 邵陽|邵阳, Hunan

云冈石窟 雲岡石窟 yun2 gang1 shi2 ku1
Yungang Caves at Datong 大同, Shanxi 山西