sheng4
name of a district in Zhejiang

strokes 13
radical
strokes after radical 10
嵊泗 嵊泗 sheng4 si4
Shengsi county in Zhoushan 舟山, Zhejiang

嵊泗列岛 嵊泗列島 sheng4 si4 lie4 dao3
Shengsi islands, making up Shengsi county in Zhoushan 舟山, Zhejiang

嵊泗县 嵊泗縣 sheng4 si4 xian4
Shengsi county in Zhoushan 舟山, Zhejiang

嵊县 嵊縣 sheng4 xian4
Sheng county in Zhejiang

嵊州 嵊州 sheng4 zhou1
Shengzhou county level city in Shaoxing 紹興|绍兴, Zhejiang

嵊州市 嵊州市 sheng4 zhou1 shi4
Shengzhou county level city in Shaoxing 紹興|绍兴, Zhejiang