yi4
to shoot

strokes 3
radical
strokes after radical 0
巡弋 巡弋 xun2 yi4
cruise; patrol by a ship

弋江 弋江 yi4 jiang1
Yijiang district of Wuhu city 蕪湖市|芜湖市, Anhui

弋江区 弋江區 yi4 jiang1 qu1
Yijiang district of Wuhu city 蕪湖市|芜湖市, Anhui

弋阳 弋陽 yi4 yang2
Yiyang county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi

弋阳县 弋陽縣 yi4 yang2 xian4
Yiyang county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi

游弋 遊弋 you2 yi4
to cruise