ji4
and; to reach to; the limits

strokes 14
radical
strokes after radical 10
白暨豚 白鱀豚 bai2 ji4 tun2
Chinese river dolphin (Lipotes vexillifer)

暨大 暨大 ji4 da4
abbr. for Jinan University 暨南大學|暨南大学

暨南大学 暨南大學 ji4 nan2 da4 xue2
Jinan University in Guangdong Province, with 4 campuses in Guangzhou, Shenzhen and Zhuhai

诸暨 諸暨 zhu1 ji4
Zhuji county level city in Shaoxing 紹興|绍兴, Zhejiang

诸暨市 諸暨市 zhu1 ji4 shi4
Zhuji county level city in Shaoxing 紹興|绍兴, Zhejiang