xiu3
rotten

strokes 6
radical
strokes after radical 2
不朽 不朽 bu4 xiu3
immortal; immortality

腐朽 腐朽 fu3 xiu3
rotten; decayed; decadent; degenerate

化腐朽为神奇 化腐朽為神奇 hua4 fu3 xiu3 wei2 shen2 qi2
lit. to change something rotten into something magical (idiom)

枯朽 枯朽 ku1 xiu3
withered and rotten

衰朽 衰朽 shuai1 xiu3
decaying; decrepit; aged and crumbling

颓朽 頹朽 tui2 xiu3
decaying; rotten; decrepit

朽蠹 朽蠹 xiu3 du4
to decay and be eaten by worms etc; to overhoard grain so that it rots

朽坏 朽壞 xiu3 huai4
rotten

朽烂 朽爛 xiu3 lan4
rotten

朽木 朽木 xiu3 mu4
rotten wood

永垂不朽 永垂不朽 yong3 chui2 bu4 xiu3
eternal glory; will never be forgotten