zhu4
pillar

strokes 9
radical
strokes after radical 5
标柱 標柱 biao1 zhu4
distance marker; pole marking distance on racetrack

冰柱 冰柱 bing1 zhu4
icicle

灯柱 燈柱 deng1 zhu4
lamppost

顶梁柱 頂梁柱 ding3 liang2 zhu4
pillar; backbone

趸柱 躉柱 dun3 zhu4
main supporting pillar

钢柱 鋼柱 gang1 zhu4
iron pillar; iron rod

拱柱 拱柱 gong3 zhu4
pillar of a vault

光柱 光柱 guang1 zhu4
light beam; light pillar (atmospheric optics)

毫米汞柱 毫米汞柱 hao2 mi3 gong3 zhu4
millimeter of mercury; mmHg (unit of pressure)

毫米水银柱 毫米水銀柱 hao2 mi3 shui3 yin2 zhu4
millibar (unit of pressure)

核柱 核柱 he2 zhu4
nuclear column

洪秀柱 洪秀柱 hong2 xiu4 zhu4
Hung Hsiu-chu (1948-), Taiwanese KMT politician

花柱 花柱 hua1 zhu4
style (female organ of flower)

火柱 火柱 huo3 zhu4
column of flame

脊柱 脊柱 ji3 zhu4
spinal column; columna vertebralis

脊柱侧凸 脊柱側凸 ji3 zhu4 ce4 tu1
scoliosis

脊椎侧弯 脊柱側彎 ji3 zhu4 ce4 wan1
scoliosis

脊柱裂 脊柱裂 ji3 zhu4 lie4
spina bifida

角柱体 角柱體 jiao3 zhu4 ti3
prism (math.)

精神支柱 精神支柱 jing1 shen2 zhi1 zhu4
moral pillars; spiritual props

巨石柱群 巨石柱群 ju4 shi2 zhu4 qun2
Stonehenge

棱柱 稜柱 leng2 zhu4
prism

门柱 門柱 men2 zhu4
doorpost

内六角圆柱头螺钉 內六角圓柱頭螺釘 nei4 liu4 jiao3 yuan2 zhu4 tou2 luo2 ding1
hexagon socket head cap screw

强直性脊柱炎 強直性脊柱炎 qiang2 zhi2 xing4 ji3 zhu4 yan2
ankylosing spondylitis; Bechterew’s disease

蜻蜓撼石柱 蜻蜓撼石柱 qing1 ting2 han4 shi2 zhu4
lit. the dragon-fly shakes the stone tower (idiom); fig. to overestimate one's capabilities

三角柱体 三角柱體 san1 jiao3 zhu4 ti3
triangular prism (math.)

三柱门 三柱門 san1 zhu4 men2
(sports) (cricket) wicket (set of stumps and bails)

石柱 石柱 shi2 zhu4
Shizhu Tujia autonomous county, Chongqing

石柱 石柱 shi2 zhu4
stela; upright stone; obelisk

石柱土家族自治县 石柱土家族自治縣 shi2 zhu4 tu3 jia1 zu2 zi4 zhi4 xian4
Shizhu Tujia Autonomous County in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality

石柱县 石柱縣 shi2 zhu4 xian4
Shizhu Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality

水柱 水柱 shui3 zhu4
stream of water (as from a fountain or a faucet); jet of water

四角柱体 四角柱體 si4 jiao3 zhu4 ti3
cuboid; rectangular prism (math.)

台柱 臺柱 tai2 zhu4
pillar; mainstay; star performer

太阳光柱 太陽光柱 tai4 yang2 guang1 zhu4
solar pillar; sun pillar (atmospheric optics)

天柱 天柱 tian1 zhu4
Tianzhu county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

天柱 天柱 tian1 zhu4
pillars supporting heaven

天柱县 天柱縣 tian1 zhu4 xian4
Tianzhu county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

偷梁换柱 偷梁換柱 tou1 liang2 huan4 zhu4
lit. to steal a rafter and replace it with a column; to replace the original with a fake; to perpetrate a fraud (idiom)

维管柱 維管柱 wei2 guan3 zhu4
vascular column

一柱擎天 一柱擎天 yi1 zhu4 qing2 tian1
lit. to support the sky as a single pillar (idiom); fig. to take a crucial responsibility upon one's shoulders

圆柱 圓柱 yuan2 zhu4
column; cylinder

圆柱体 圓柱體 yuan2 zhu4 ti3
cylinder (geometry)

圆柱形 圓柱形 yuan2 zhu4 xing2
cylindrical

支柱 支柱 zhi1 zhu4
mainstay; pillar; prop; backbone

支柱产业 支柱產業 zhi1 zhu4 chan3 ye4
mainstay industry

中流砥柱 中流砥柱 zhong1 liu2 di3 zhu4
mainstay; cornerstone; tower of strength

柱梁 柱梁 zhu4 liang2
pillar

柱塞 柱塞 zhu4 sai1
piston

柱身 柱身 zhu4 shen1
column shaft (architecture)

柱石 柱石 zhu4 shi2
pillar

柱体 柱體 zhu4 ti3
cylinder; prism (math.)

柱头 柱頭 zhu4 tou2
(architecture) capital; column head; (botany) stigma

柱型图 柱型圖 zhu4 xing2 tu2
bar graph; bar diagram

柱子 柱子 zhu4 zi5
pillar