xu3
Quercus serrata

strokes 10
radical
strokes after radical 6
栩栩 栩栩 xu3 xu3
vivid

栩栩如生 栩栩如生 xu3 xu3 ru2 sheng1
vivid and lifelike (idiom); true to life; realistic

栩栩生辉 栩栩生輝 xu3 xu3 sheng1 hui1
resplendent