jiao1
pepper

strokes 12
radical
strokes after radical 8
白胡椒 白胡椒 bai2 hu2 jiao1
white peppercorn

长尾山椒鸟 長尾山椒鳥 chang2 wei3 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) long-tailed minivet (Pericrocotus ethologus)

朝天椒 朝天椒 chao2 tian1 jiao1
chili pepper (Capsicum frutescens var)

赤红山椒鸟 赤紅山椒鳥 chi4 hong2 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) scarlet minivet (Pericrocotus speciosus)

短嘴山椒鸟 短嘴山椒鳥 duan3 zui3 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) short-billed minivet (Pericrocotus brevirostris)

断魂椒 斷魂椒 duan4 hun2 jiao1
king cobra or ghost chili (Naga jolokia)

番椒 番椒 fan1 jiao1
hot pepper; chili

粉红山椒鸟 粉紅山椒鳥 fen3 hong2 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) rosy minivet (Pericrocotus roseus)

海椒 海椒 hai3 jiao1
(dialect) hot pepper

黑胡椒 黑胡椒 hei1 hu2 jiao1
black pepper

红辣椒 紅辣椒 hong2 la4 jiao1
hot red pepper; chili

红辣椒粉 紅辣椒粉 hong2 la4 jiao1 fen3
red pepper powder; paprika

胡椒 胡椒 hu2 jiao1
pepper

胡椒薄荷 胡椒薄荷 hu2 jiao1 bo4 he5
peppermint

胡椒粉 胡椒粉 hu2 jiao1 fen3
ground pepper (i.e. powder)

胡椒粒 胡椒粒 hu2 jiao1 li4
peppercorn; seeds of pepper

胡椒喷雾 胡椒噴霧 hu2 jiao1 pen1 wu4
pepper spray; OC spray

胡椒属 胡椒屬 hu2 jiao1 shu3
pepper genus (Piper spp.)

胡椒子 胡椒子 hu2 jiao1 zi3
peppercorn; seeds of pepper

花椒 花椒 hua1 jiao1
Sichuan pepper; Chinese prickly ash

灰喉山椒鸟 灰喉山椒鳥 hui1 hou2 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) grey-chinned minivet (Pericrocotus solaris)

灰山椒鸟 灰山椒鳥 hui1 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) ashy minivet (Pericrocotus divaricatus)

尖椒 尖椒 jian1 jiao1
chili pepper

椒江 椒江 jiao1 jiang1
Jiaojiang district of Taizhou city 台州市, Zhejiang

椒江区 椒江區 jiao1 jiang1 qu1
Jiaojiang district of Taizhou city 台州市, Zhejiang

烤胡椒香肠 烤胡椒香腸 kao3 hu2 jiao1 xiang1 chang2
roast pepper sausage; pepperoni

辣胡椒 辣胡椒 la4 hu2 jiao1
hot pepper

辣椒 辣椒 la4 jiao1
hot pepper; chili

辣椒酱 辣椒醬 la4 jiao1 jiang4
red pepper paste; chili sauce

辣椒仔 辣椒仔 la4 jiao1 zai3
Tabasco (brand)

墨西哥辣椒 墨西哥辣椒 mo4 xi1 ge1 la4 jiao1
jalapeño

牛角椒 牛角椒 niu2 jiao3 jiao1
Cayenne pepper; red pepper; chili

泡椒 泡椒 pao4 jiao1
pickled pepper

秦椒 秦椒 qin2 jiao1
(dialect) hot pepper (long and thin); same as 花椒

青椒 青椒 qing1 jiao1
Capsicum annuum; green pepper

青椒牛柳 青椒牛柳 qing1 jiao1 niu2 liu3
beef with green peppers

全椒 全椒 quan2 jiao1
Quanjiao county in Chuzhou 滁州, Anhui

全椒县 全椒縣 quan2 jiao1 xian4
Quanjiao county in Chuzhou 滁州, Anhui

山椒鱼 山椒魚 shan1 jiao1 yu2
Hynobius formosanus; Taiwan salamander

柿子椒 柿子椒 shi4 zi5 jiao1
pimento pepper (Capsicum spp.); bell pepper

香辣椒 香辣椒 xiang1 la4 jiao1
all-spice (Pimenta dioica); Jamaican pepper

小灰山椒鸟 小灰山椒鳥 xiao3 hui1 shan1 jiao1 niao3
(bird species of China) Swinhoe's minivet (Pericrocotus cantonensis)

小米椒 小米椒 xiao3 mi3 jiao1
same as 朝天椒

牙买加胡椒 牙買加胡椒 ya2 mai3 jia1 hu2 jiao1
Jamaican pepper; all-spice (Pimenta dioica)

野山椒 野山椒 ye3 shan1 jiao1
same as 朝天椒

印度鬼椒 印度鬼椒 yin4 du4 gui3 jiao1
see 斷魂椒|断魂椒