zhuang1
stump; stake; pile; classifier for items

strokes 15
radical
strokes after radical 11
板桩 板樁 ban3 zhuang1
sheet pile

绑桩 綁樁 bang3 zhuang1
(Tw) to buy off influential people (in an election, a call for tenders etc)

标桩 標樁 biao1 zhuang1
(marking) stake

打桩 打樁 da3 zhuang1
to drive piles into

打桩机 打樁機 da3 zhuang1 ji1
pile driver (machinery)

基桩 基樁 ji1 zhuang1
foundation piles

缆桩 纜樁 lan3 zhuang1
mooring bollard

木桩 木樁 mu4 zhuang1
wooden pile; stake

宁拆十座庙,不毁一桩婚 寧拆十座廟,不毀一樁婚 ning2 chai1 shi2 zuo4 miao4 - bu4 hui4 yi1 zhuang1 hun1
rather destroy ten temples than a single marriage (idiom)

树桩 樹樁 shu4 zhuang1
tree stump

小事一桩 小事一樁 xiao3 shi4 yi1 zhuang1
trivial matter; a piece of cake

桩构栈道 樁構棧道 zhuang1 gou4 zhan4 dao4
pile trestle

桩脚 樁腳 zhuang1 jiao3
pier foundation (architecture); (Tw) politically influential figure enlisted to support one side in an election