zhang1
camphor; Cinnamonum camphara

strokes 15
radical
strokes after radical 11
牛樟 牛樟 niu2 zhang1
Cinnamomum kanehirae; small-leaf camphor; stout camphor (indigenous to Taiwan)

樟木 樟木 zhang1 mu4
Dram (Chinese Zhangmu), town at Tibet-Nepal border

樟脑 樟腦 zhang1 nao3
camphor C10H16O

樟脑球 樟腦球 zhang1 nao3 qiu2
camphor balls; moth balls

樟脑丸 樟腦丸 zhang1 nao3 wan2
camphor balls; moth balls

樟树 樟樹 zhang1 shu4
Zhangshu county level city in Yichun 宜春, Jiangxi

樟树 樟樹 zhang1 shu4
camphor; Cinnamonum camphara

樟树市 樟樹市 zhang1 shu4 shi4
Zhangshu county level city in Yichun 宜春, Jiangxi