xiang4
oak; Quercus serrata

strokes 15
radical
strokes after radical 12
硅橡胶 硅橡膠 gui1 xiang4 jiao1
silicone

合成橡胶 合成橡膠 he2 cheng2 xiang4 jiao1
synthetic rubber

氯丁橡胶 氯丁橡膠 lv4 ding1 xiang4 jiao1
neoprene

天然橡胶 天然橡膠 tian1 ran2 xiang4 jiao1
natural rubber

橡胶 橡膠 xiang4 jiao1
rubber; caoutchouc

橡胶树 橡膠樹 xiang4 jiao1 shu4
rubber tree

橡木 橡木 xiang4 mu4
oaken

橡皮 橡皮 xiang4 pi2
rubber; an eraser

橡皮擦 橡皮擦 xiang4 pi2 ca1
eraser; rubber

橡皮膏 橡皮膏 xiang4 pi2 gao1
sticking plaster; adhesive bandage

橡皮筋 橡皮筋 xiang4 pi2 jin1
rubber band

橡皮球 橡皮球 xiang4 pi2 qiu2
rubber ball

橡皮线 橡皮線 xiang4 pi2 xian4
wire (sheathed in rubber); cable

橡实 橡實 xiang4 shi2
acorn

橡树 橡樹 xiang4 shu4
oak

橡子 橡子 xiang4 zi3
acorn

橡子面 橡子麵 xiang4 zi5 mian4
acorn flour

橡子面儿 橡子麵兒 xiang4 zi5 mian4 er5
erhua variant of 橡子麵|橡子面

异戊橡胶 異戊橡膠 yi4 wu4 xiang4 jiao1
isoprene rubber