zha2
to deep fry

zha4
to explode

strokes 9
radical
strokes after radical 5
爆炸 爆炸 bao4 zha4
explosion; to explode; to blow up; to detonate

爆炸力 爆炸力 bao4 zha4 li4
explosive force; strength of an explosion

爆炸物 爆炸物 bao4 zha4 wu4
explosive (material)

爆炸性 爆炸性 bao4 zha4 xing4
explosive; fig. shocking

大爆炸 大爆炸 da4 bao4 zha4
Big Bang (cosmology)

大型空爆炸弹 大型空爆炸彈 da4 xing2 kong1 bao4 zha4 dan4
Massive Ordinance Air Blast (MOAB), a powerful American bomb

地面核爆炸 地面核爆炸 di4 mian4 he2 bao4 zha4
surface nuclear explosion

地毯式轰炸 地毯式轟炸 di4 tan3 shi4 hong1 zha4
carpet bombing

地下核爆炸 地下核爆炸 di4 xia4 he2 bao4 zha4
nuclear underground burst; underground nuclear explosion

定时炸弹 定時炸彈 ding4 shi2 zha4 dan4
time bomb

高能烈性炸药 高能烈性炸藥 gao1 neng2 lie4 xing4 zha4 yao4
high explosive

核爆炸 核爆炸 he2 bao4 zha4
nuclear explosion

核爆炸装置 核爆炸裝置 he2 bao4 zha4 zhuang1 zhi4
nuclear explosion device

核轰炸 核轟炸 he2 hong1 zha4
nuclear bomb

核轰炸机 核轟炸機 he2 hong1 zha4 ji1
nuclear bomber (aircraft)

轰炸 轟炸 hong1 zha4
to bomb; to bombard

轰炸机 轟炸機 hong1 zha4 ji1
bomber (aircraft)

黄色炸药 黃色炸藥 huang2 se4 zha4 yao4
trinitrotoluene (TNT), C6H2(NO2)3CH3

集束炸弹 集束炸彈 ji2 shu4 zha4 dan4
cluster bomb

计时炸弹 計時炸彈 ji4 shi2 zha4 dan4
time bomb

煎炸 煎炸 jian1 zha2
to fry

煎炸食品 煎炸食品 jian1 zha2 shi2 pin3
fried food

煎炸油 煎炸油 jian1 zha2 you2
frying oil

简易爆炸装置 簡易爆炸裝置 jian3 yi4 zha4 dan4 zhuang1 zhi4
improvised explosive device (IED)

肯德基炸鸡 肯德基炸雞 ken3 de2 ji1 zha2 ji1
Kentucky Fried Chicken (KFC)

狂轰滥炸 狂轟濫炸 kuang2 hong1 lan4 zha4
to bomb indiscriminately

裂变炸弹 裂變炸彈 lie4 bian4 zha4 dan4
fission bomb

逻辑炸弹 邏輯炸彈 luo2 ji2 zha4 dan4
logic bomb

汽车炸弹 汽車炸彈 qi4 che1 zha4 dan4
car bomb

汽车炸弹事件 汽車炸彈事件 qi4 che1 zha4 dan4 shi4 jian4
car bombing

气炸 氣炸 qi4 zha4
to burst with rage; to blow one's top

深水炸弹 深水炸彈 shen1 shui3 zha4 dan4
depth charge

时炸弹 時炸彈 shi2 zha4 dan4
time bomb

水下核爆炸 水下核爆炸 shui3 xia4 he2 bao4 zha4
nuclear underwater burst; underwater nuclear explosion

塑胶爆炸物 塑膠爆炸物 su4 jiao1 bao4 zha4 wu4
plastic explosive

塑胶炸药 塑膠炸藥 su4 jiao1 zha4 yao4
plastic explosive

油炸 油炸 you2 zha2
to deep fry

油炸圈饼 油炸圈餅 you2 zha2 quan1 bing3
doughnut

炸糕 炸糕 zha2 gao1
fried glutinous rice dough cake

炸鸡 炸雞 zha2 ji1
fried chicken

炸酱面 炸醬麵 zha2 jiang4 mian4
zha jiang mian: ground pork simmered with salty fermented soybean paste (or other sauce) over thick wheat noodles

炸两 炸兩 zha2 liang3
(Cantonese cuisine) zhaliang, rice noodle rolls 腸粉|肠粉 stuffed with youtiao 油條|油条

炸薯片 炸薯片 zha2 shu3 pian4
potato chip

炸薯条 炸薯條 zha2 shu3 tiao2
french fries

炸土豆片 炸土豆片 zha2 tu3 dou4 pian4
potato chips; crisps; fried potato

炸土豆条 炸土豆條 zha2 tu3 dou4 tiao2
french fries; (hot) potato chips

炸土豆条儿 炸土豆條兒 zha2 tu3 dou4 tiao2 er5
erhua variant of 炸土豆條|炸土豆条

炸丸子 炸丸子 zha2 wan2 zi5
croquettes; deep fried food balls

炸油饼 炸油餅 zha2 you2 bing3
deep-fried cake

炸鱼 炸魚 zha2 yu2
deep-fried fish

炸子鸡 炸子雞 zha2 zi3 ji1
crispy fried chicken

炸弹 炸彈 zha4 dan4
bomb

炸弹之父 炸彈之父 zha4 dan4 zhi1 fu4
Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), or Father of All Bombs, a powerful Russian bomb

炸弹之母 炸彈之母 zha4 dan4 zhi1 mu3
Massive Ordinance Air Blast (MOAB), or Mother of All Bombs, a powerful American bomb

炸掉 炸掉 zha4 diao4
to bomb

炸毁 炸燬 zha4 hui3
to blow up; to destroy with explosives

炸垮 炸垮 zha4 kua3
to blow up (demolish with an explosion)

炸雷 炸雷 zha4 lei2
thunderclap

炸死 炸死 zha4 si3
to kill with an explosion

炸碎 炸碎 zha4 sui4
to destroy in an explosion; to break (by bombing)

炸药 炸藥 zha4 yao4
explosive (material)

战略轰炸机 戰略轟炸機 zhan4 lve4 hong1 zha4 ji1
strategic bomber

子母炸弹 子母炸彈 zi3 mu3 zha4 dan4
cluster bomb

自杀式爆炸 自殺式爆炸 zi4 sha1 shi4 bao4 zha4
suicide bombing

自杀式炸弹 自殺式炸彈 zi4 sha1 shi4 zha4 dan4
a suicide bomb

自杀炸弹杀手 自殺炸彈殺手 zi4 sha1 zha4 dan4 sha1 shou3
suicide bomber

自制炸弹 自製炸彈 zi4 zhi4 zha4 dan4
improvised explosive device IED