jiao1
surname Jiao

jiao1
burnt; scorched; charred; worried; anxious; coke; abbr. for 焦耳, joule

strokes 12
radical
strokes after radical 8
变焦距镜头 變焦距鏡頭 bian4 jiao1 ju4 jing4 tou2
zoom lens

定焦镜头 定焦鏡頭 ding4 jiao1 jing4 tou2
prime lens

对焦 對焦 dui4 jiao1
to focus (a camera); focusing

共焦 共焦 gong4 jiao1
confocal (math.)

广泛性焦虑症 廣泛性焦慮症 guang3 fan4 xing4 jiao1 lv4 zheng4
generalized anxiety disorder (GAD)

焦点 焦點 jiao1 dian3
focus; focal point

焦耳 焦耳 jiao1 er3
joule (loanword)

焦化 焦化 jiao1 hua4
to distill

焦黄 焦黃 jiao1 huang2
sallow; yellow and withered; sickly

焦急 焦急 jiao1 ji2
anxiety; anxious

焦距 焦距 jiao1 ju4
focal length; focal distance

焦炉 焦爐 jiao1 lu2
coking furnace

焦虑 焦慮 jiao1 lv4
anxious; worried; apprehensive

焦虑不安 焦慮不安 jiao1 lv4 bu4 an1
worried too much

焦虑症 焦慮症 jiao1 lv4 zheng4
neurosis; anxiety

焦炭 焦炭 jiao1 tan4
coke (processed coal used in blast furnace)

焦糖 焦糖 jiao1 tang2
caramel

焦糖舞 焦糖舞 jiao1 tang2 wu3
Caramelldansen

焦头烂额 焦頭爛額 jiao1 tou2 lan4 e2
lit. badly burned about the head (from trying to put out a fire) (idiom); fig. hard-pressed; under pressure (from a heavy workload, creditors etc)

焦土 焦土 jiao1 tu3
scorched earth

焦油 焦油 jiao1 you2
tar

焦噪 焦噪 jiao1 zao4
variant of 焦躁

焦躁 焦躁 jiao1 zao4
fretful; impatient

焦燥 焦燥 jiao1 zao4
variant of 焦躁

焦炙 焦炙 jiao1 zhi4
to scorch; to burn to charcoal; sick with worry

焦灼 焦灼 jiao1 zhuo2
(literary) deeply worried

焦作 焦作 jiao1 zuo4
Jiaozuo prefecture level city in Henan

焦作市 焦作市 jiao1 zuo4 shi4
Jiaozuo prefecture level city in Henan

聚焦 聚焦 ju4 jiao1
to focus

炼焦 煉焦 lian4 jiao1
coking; the process of producing coke from coal

炼焦炉 煉焦爐 lian4 jiao1 lu2
coking furnace

煤焦油 煤焦油 mei2 jiao1 you2
coal tar

千焦 千焦 qian1 jiao1
kilojoule

三焦 三焦 san1 jiao1
(TCM) the three truncal cavities (thoracic, abdominal and pelvic), known as the "triple heater" or "San Jiao"

散焦 散焦 san4 jiao1
to defocus; bokeh

烧焦 燒焦 shao1 jiao1
to burn; to scorch; burned; burning; scorched; charred

调焦 調焦 tiao2 jiao1
to focus

微聚焦 微聚焦 wei1 ju4 jiao1
microfocus x-ray computed tomography (microCT)

心焦 心焦 xin1 jiao1
worried; anxious