jian1
to pan fry; to sauté

strokes 13
radical
strokes after radical 9
熬煎 熬煎 ao2 jian1
suffering; torture

焙煎 焙煎 bei4 jian1
to dry and roast over a low fire (tea, chestnuts, seaweed etc); to torrefy

蚵仔煎 蚵仔煎 e2 zi3 jian1
oyster omelette (Taiwanese, POJ pr. )

滚油煎心 滾油煎心 gun3 you2 jian1 xin1
to suffer mental anguish (idiom)

煎熬 煎熬 jian1 ao2
to suffer; to torture; to torment; ordeal; suffering; torture; torment

煎饼 煎餅 jian1 bing3
pancake

煎炒 煎炒 jian1 chao3
to lightly fry

煎蛋 煎蛋 jian1 dan4
fried egg

煎蛋卷 煎蛋卷 jian1 dan4 juan3
omelet

煎锅 煎鍋 jian1 guo1
frying pan

煎饺 煎餃 jian1 jiao3
fried dumpling

煎牛扒 煎牛扒 jian1 niu2 ba1
beef steak

煎炸 煎炸 jian1 zha2
to fry

煎炸食品 煎炸食品 jian1 zha2 shi2 pin3
fried food

煎炸油 煎炸油 jian1 zha2 you2
frying oil

煎猪扒 煎豬扒 jian1 zhu1 ba1
pork steak

生煎 生煎 sheng1 jian1
shengjian, a pan-fried bun filled with meat and juices, a Shanghai specialty

生煎包 生煎包 sheng1 jian1 bao1
pan-fried dumpling