mei2
coal

strokes 13
radical
strokes after radical 9
白煤 白煤 bai2 mei2
anthracite; hard coal; white coal; waterpower

采煤 採煤 cai3 mei2
coal mining; coal extraction; coal cutting

蜂窝煤 蜂窩煤 feng1 wo1 mei2
hexagonal household coal briquet

褐煤 褐煤 he4 mei2
lignite; brown coal

黑煤 黑煤 hei1 mei2
black coal

黑煤玉 黑煤玉 hei1 mei2 yu4
jet

攉煤机 攉煤機 huo1 mei2 ji1
coal-shovel machine

块煤 塊煤 kuai4 mei2
lump coal

煤层 煤層 mei2 ceng2
a coal bed; a coal seam

煤层气 煤層氣 mei2 ceng2 qi4
coalbed methane

煤储量 煤儲量 mei2 chu3 liang4
coal reserves

煤矸石 煤矸石 mei2 gan1 shi2
waste rock (in coal mining)

煤灰 煤灰 mei2 hui1
soot

煤焦油 煤焦油 mei2 jiao1 you2
coal tar

煤矿 煤礦 mei2 kuang4
coal mine; coal seam

煤气 煤氣 mei2 qi4
coal gas; gas (fuel)

煤球 煤球 mei2 qiu2
charcoal briquette

煤山雀 煤山雀 mei2 shan1 que4
(bird species of China) coal tit (Periparus ater)

煤炭 煤炭 mei2 tan4
coal

煤田 煤田 mei2 tian2
a coalfield

煤箱 煤箱 mei2 xiang1
coal box

煤屑 煤屑 mei2 xie4
coal dust; coal slack

煤油 煤油 mei2 you2
kerosene

煤渣 煤渣 mei2 zha1
slack

末煤 末煤 mo4 mei2
slack coal (final poor quality coal)

泥煤 泥煤 ni2 mei2
peat

气煤 氣煤 qi4 mei2
gas coal

燃煤 燃煤 ran2 mei2
coal fuel

燃煤锅炉 燃煤鍋爐 ran2 mei2 guo1 lu2
coal burning boiler

烧煤 燒煤 shao1 mei2
to burn coal

无烟煤 無煙煤 wu2 yan1 mei2
anthracite

有烟煤 有煙煤 you3 yan1 mei2
smokey coal

元煤 元煤 yuan2 mei2
variant of 原煤

原煤 原煤 yuan2 mei2
raw coal

脏煤 髒煤 zang1 mei2
dirty coal; muck (from a colliery)

纸煤儿 紙煤兒 zhi3 mei2 er5
paper taper used to light cigarette etc