wang3
net; network

strokes 6
radical
strokes after radical 0
安全网 安全網 an1 quan2 wang3
safety net

擦网球 擦網球 ca1 wang3 qiu2
net ball; let (tennis etc)

糙面内质网 糙面內質網 cao1 mian4 nei4 zhi4 wang3
rough endoplasmic reticulum

草根网民 草根網民 cao3 gen1 wang3 min2
grassroots netizens

长途网路 長途網路 chang2 tu2 wang3 lu4
long distance network

超高速乙太网路 超高速乙太網路 chao1 gao1 su4 yi3 tai4 wang3 lu4
Gigabit Ethernet

抄网 抄網 chao1 wang3
dip net

城域网 城域網 cheng2 yu4 wang3
metropolitan area network

打网 打網 da3 wang3
to net sth; to catch sth with a net

电话网 電話網 dian4 hua4 wang3
telephone network

电话网路 電話網路 dian4 hua4 wang3 lu4
telephone network

电脑网 電腦網 dian4 nao3 wang3
computer network; Internet

电脑网路 電腦網路 dian4 nao3 wang3 lu4
computer network

电网 電網 dian4 wang3
electrical network

电信网路 電信網路 dian4 xin4 wang3 lu4
telecommunications network

电子网络 電子網絡 dian4 zi3 wang3 luo4
electronic network

动态网页 動態網頁 dong4 tai4 wang3 ye4
dynamic webpage

豆瓣网 豆瓣網 dou4 ban4 wang3
Douban, PRC social networking website

法网 法網 fa3 wang3
the net of justice; rigorous process of the law; the long arm of the law

法网灰灰,疏而不漏 法網灰灰,疏而不漏 fa3 wang3 hui1 hui1 - shu1 er2 bu4 lou4
The net of justice is wide, but no-one escapes.

法网难逃 法網難逃 fa3 wang3 nan2 tao2
it is hard to escape the net of justice (idiom)

发网 髮網 fa4 wang3
hairnet

防油溅网 防油濺網 fang2 you2 jian4 wang3
splatter screen

分布式网络 分佈式網絡 fen1 bu4 shi4 wang3 luo4
distributed network

分销网络 分銷網絡 fen1 xiao1 wang3 luo4
distribution network

封网 封網 feng1 wang3
to seal a net (e.g. in tennis); to block (a network); Internet censorship

高速网络 高速網絡 gao1 su4 wang3 luo4
high speed network

格网 格網 ge2 wang3
(math.) lattice

公共交换电话网路 公共交換電話網路 gong1 gong4 jiao1 huan4 dian4 hua4 wang3 lu4
public switched telephone network; PSTN

公路网 公路網 gong1 lu4 wang3
road network

公网 公網 gong1 wang3
open net; public website (as opposed to intranet)

公用交换电话网 公用交換電話網 gong1 yong4 jiao1 huan4 dian4 hua4 wang3
public switched telephone network; PSTN

公众电信网路 公眾電信網路 gong1 zhong4 dian4 xin4 wang3 lu4
public telephone network

骨干网路 骨幹網路 gu3 gan4 wang3 lu4
backbone network

固网电信 固網電信 gu4 wang3 dian4 xin4
landline (fixed-line) telecommunications

光面内质网 光面內質網 guang1 mian4 nei4 zhi4 wang3
smooth endoplasmic reticulum

广播网 廣播網 guang3 bo1 wang3
network

广播网路 廣播網路 guang3 bo1 wang3 lu4
broadcast network

广域网 廣域網 guang3 yu4 wang3
wide area network; WAN

广域网路 廣域網路 guang3 yu4 wang3 lu4
wide area network; WAN

国际互联网络 國際互聯網絡 guo2 ji4 hu4 lian2 wang3 luo4
Internet

国际网络 國際網絡 guo2 ji4 wang3 luo4
global network; Internet

国家电网公司 國家電網公司 guo2 jia1 dian4 wang3 gong1 si1
State Grid Corporation of China

国家互联网信息办公室 國家互聯網信息辦公室 guo2 jia1 hu4 lian2 wang3 xin4 xi1 ban4 gong1 shi4
Cyberspace Administration of China (CAC)

互联网 互聯網 hu4 lian2 wang3
Internet

互联网络 互聯網絡 hu4 lian2 wang3 luo4
network

互联网站 互聯網站 hu4 lian2 wang3 zhan4
Internet site

基网 基網 ji1 wang3
base net (in geodetic survey)

加值型网路 加值型網路 jia1 zhi2 xing2 wang3 lu4
value added network; VAN

简单网络管理协议 簡單網絡管理協議 jian3 dan1 wang3 luo4 guan3 li3 xie2 yi4
Simple Network Management Protocol; SNMP

间谍网 間諜網 jian4 die2 wang3
spy network

僵尸网络 僵屍網絡 jiang1 shi1 wang3 luo4
botnet; zombie network; slave network (used by spammers)

交换网路 交換網路 jiao1 huan4 wang3 lu4
switched network

交换以太网络 交換以太網絡 jiao1 huan4 yi3 tai4 wang3 luo4
switched Ethernet

荆楚网 荊楚網 jing1 chu3 wang3
IPTV (PRC media network)

荆楚网视 荊楚網視 jing1 chu3 wang3 shi4
IPTV (PRC media network)

局部连结网络 局部連結網絡 ju2 bu4 lian2 jie2 wang3 luo4
local connectionist network

局域网 局域網 ju2 yu4 wang3
local area network (LAN)

巨细胞病毒视网膜炎 巨細胞病毒視網膜炎 ju4 xi4 bao1 bing4 du2 shi4 wang3 mo2 yan2
Cytomegalovirus retinitis, a disease of the retina that can lead to blindness; CMV retinitis

开放式网络 開放式網絡 kai1 fang4 shi4 wang3 luo4
open network

快速以太网络 快速以太網絡 kuai4 su4 yi3 tai4 wang3 luo4
Fast Ethernet

拦网 攔網 lan2 wang3
to intercept at the net (volleyball, tennis etc); to block

联网 聯網 lian2 wang3
network; cyber-

临渊羡鱼,不如退而结网 臨淵羨魚,不如退而結網 lin2 yuan1 xian4 yu2 - bu4 ru2 tui4 er2 jie2 wang3
better to go home and weave a net than to stand by the pond longing for fish (idiom); one should take practical steps to achieve one's aim

令牌环网 令牌環網 ling4 pai2 huan2 wang3
token ring network

流网 流網 liu2 wang3
drift net (fishing)

漏网游鱼 漏網游魚 lou4 wang3 you2 yu2
see 漏網之魚|漏网之鱼

漏网之鱼 漏網之魚 lou4 wang3 zhi1 yu2
a fish that escaped the net (idiom); (fig.) sb or sth that slips through the net

罗网 羅網 luo2 wang3
net; fishing net; bird net

落入法网 落入法網 luo4 ru4 fa3 wang3
to fall into the net of justice (idiom); finally arrested

落网 落網 luo4 wang3
(of a bird, fish etc) to be caught in a net; (of a tennis ball) to hit the net; (of a criminal) to be captured

滤网 濾網 lv4 wang3
filter; a sieve

美国有线新闻网 美國有線新聞網 mei3 guo2 you3 xian4 xin1 wen2 wang3
Cable Network News (CNN)

门户网站 門戶網站 men2 hu4 wang3 zhan4
web portal

难逃法网 難逃法網 nan2 tao2 fa3 wang3
It is hard to escape the dragnet of the law; the long arm of the law

内部网 內部網 nei4 bu4 wang3
intranet

内联网 內聯網 nei4 lian2 wang3
intranet

内质网 內質網 nei4 zhi4 wang3
endoplasmic reticulum (ER)

排污地下主管网 排污地下主管網 pai2 wu1 di4 xia4 zhu3 guan3 wang3
underground sewage network

企业间网路 企業間網路 qi3 ye4 jian1 wang3 lu4
extranet; company-external network

企业内网路 企業內網路 qi3 ye4 nei4 wang3 lu4
intranet; company-internal network

情网 情網 qing2 wang3
snare of love

秋荼密网 秋荼密網 qiu1 tu2 mi4 wang3
flowering autumn grass, fine net (idiom); fig. abundant and exacting punishments prescribed by law

球网 球網 qiu2 wang3
net (for ball games)

区域网路 區域網路 qu1 yu4 wang3 lu4
local area network; LAN

区域网路技术 區域網路技術 qu1 yu4 wang3 lu4 ji4 shu4
LAN technology

区域网络 區域網絡 qu1 yu4 wang3 luo4
local area network; LAN

全球资讯网 全球資訊網 quan2 qiu2 zi1 xun4 wang3
world wide web; WWW

人民网 人民網 ren2 min2 wang3
online version of the People's Daily, 人民日報|人民日报

人人网 人人網 ren2 ren2 wang3
Renren (Chinese social networking website)

入口网 入口網 ru4 kou3 wang3
Web portal; (enterprise) portal

撒网 撒網 sa1 wang3
to throw a net

撒网捕风 撒網捕風 sa1 wang3 bu3 feng1
lit. the wind cannot be caught in a net; to waste one's effort (idiom)

三天打鱼,两天晒网 三天打魚,兩天曬網 san1 tian1 da3 yu2 - liang3 tian1 shai4 wang3
lit. to fish for three days and sun-dry the nets for two days (proverb); fig. not to persevere in doing sth; to do sth by fits and starts

晒黑网 曬黑網 shai4 hei1 wang3
consumer protection website www.shaihei.com

上网 上網 shang4 wang3
to go online; to connect to the Internet; (of a document etc) to be uploaded to the Internet; (tennis, volleyball etc) to move in close to the net

上网本 上網本 shang4 wang3 ben3
netbook

深海围网 深海圍網 shen1 hai3 wei2 wang3
purse-seine net (fishing)

神经网 神經網 shen2 jing1 wang3
neural net

神经网路 神經網路 shen2 jing1 wang3 lu4
neural network (artificial or biological)

神经网络 神經網絡 shen2 jing1 wang3 luo4
neural network

神经元网 神經元網 shen2 jing1 yuan2 wang3
neural network

视网膜 視網膜 shi4 wang3 mo2
retina

数据网络 數據網絡 shu4 ju4 wang3 luo4
data network

数位网路 數位網路 shu4 wei4 wang3 lu4
digital network

数字网 數字網 shu4 zi4 wang3
digital network

丝网 絲網 si1 wang3
silk screen; screen (printing)

搜狐网 搜狐網 sou1 hu2 wang3
Sohu, Chinese web portal and online media company

淘宝网 淘寶網 tao2 bao3 wang3
Taobao Marketplace, a Chinese website for online shopping

天罗地网 天羅地網 tian1 luo2 di4 wang3
inescapable net (idiom); trap; dragnet

天网恢恢 天網恢恢 tian1 wang3 hui1 hui1
lit. heaven's net has wide meshes, but nothing escapes it (idiom, from Laozi 73); fig. the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape; you can't run from the long arm of the law

天网恢恢,疏而不漏 天網恢恢,疏而不漏 tian1 wang3 hui1 hui1 - shu1 er2 bu4 lou4
lit. heaven's net has wide meshes, but nothing escapes it (idiom, from Laozi 73); fig. the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape; you can't run from the long arm of the law

天网恢恢,疏而不失 天網恢恢,疏而不失 tian1 wang3 hui1 hui1 - shu1 er2 bu4 shi1
lit. heaven's net has wide meshes, but nothing escapes it (idiom, from Laozi 73); fig. the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape; you can't run from the long arm of the law

铁丝网 鐵絲網 tie3 si1 wang3
wire netting

通信网络 通信網絡 tong1 xin4 wang3 luo4
communications network

土豆网 土豆網 tu3 dou4 wang3
Tudou, a Chinese video-sharing website

拖网 拖網 tuo1 wang3
dragnet; trawl; trawlnet

万维天罗地网 萬維天羅地網 wan4 wei2 tian1 luo2 di4 wang3
World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth; term coined by China News Digest and abbreviated to 萬維網|万维网

万维网 萬維網 wan4 wei2 wang3
World Wide Web (WWW)

万维网联合体 萬維網聯合體 wan4 wei2 wang3 lian2 he2 ti3
W3C, global Internet steering committee

网吧 網吧 wang3 ba1
Internet café

网虫 網蟲 wang3 chong2
Internet addict

网蝽 網蝽 wang3 chun1
lace bug; Tingidae

网袋 網袋 wang3 dai4
string bag; mesh bag; net bag

网点 網點 wang3 dian3
node in a network; branch; website

网店 網店 wang3 dian4
online shop

网段 網段 wang3 duan4
network segment

网格 網格 wang3 ge2
grid; mesh; lattice

网购 網購 wang3 gou4
Internet shopping; to purchase online

网罟座 網罟座 wang3 gu3 zuo4
Reticulum (constellation)

网关 網關 wang3 guan1
network router; gateway (to Internet or between networks)

网管 網管 wang3 guan3
network management; webmaster

网管接口 網管接口 wang3 guan3 jie1 kou3
network management interface

网管系统 網管系統 wang3 guan3 xi4 tong3
network management

网管员 網管員 wang3 guan3 yuan2
network manager; network administrator

网红 網紅 wang3 hong2
Internet celebrity

网际 網際 wang3 ji4
Internet; net; cyber-

网际色情 網際色情 wang3 ji4 se4 qing2
cyberporn

网际网路 網際網路 wang3 ji4 wang3 lu4
Internet

网际网络 網際網絡 wang3 ji4 wang3 luo4
Internet

网际协定 網際協定 wang3 ji4 xie2 ding4
Internet protocol; IP

网架 網架 wang3 jia4
rack

网禁 網禁 wang3 jin4
Internet censorship

网景 網景 wang3 jing3
Netscape

网咖 網咖 wang3 ka1
Internet café (Tw)

网卡 網卡 wang3 ka3
network adapter card (computing)

网开三面 網開三面 wang3 kai1 san1 mian4
to leave the net open on three sides (idiom); let the caged bird fly; to give one's opponent a way out; lenient treatment

网开一面 網開一面 wang3 kai1 yi1 mian4
open the net on one side (idiom); let the caged bird fly; to give one's opponent a way out; lenient treatment

网孔 網孔 wang3 kong3
mesh

网恋 網戀 wang3 lian4
online love affair; cyberdate; Internet dating

网路 網路 wang3 lu4
network (computer, telecom); Internet; Taiwanese term for 網絡|网络

网路服务 網路服務 wang3 lu4 fu2 wu4
network service

网路环境 網路環境 wang3 lu4 huan2 jing4
network environment

网路架构 網路架構 wang3 lu4 jia4 gou4
network infrastructure

网路节点 網路節點 wang3 lu4 jie2 dian3
network node

网路节点介面 網路節點介面 wang3 lu4 jie2 dian3 jie4 mian4
network node interface

网路链接层 網路鏈接層 wang3 lu4 lian4 jie1 ceng2
network link layer

网路平台 網路平台 wang3 lu4 ping2 tai2
network platform

网路特务 網路特務 wang3 lu4 te4 wu5
Internet troll (agent provocateur on forums etc)

网路应用 網路應用 wang3 lu4 ying4 yong4
network application

网路作业系统 網路作業系統 wang3 lu4 zuo4 ye4 xi4 tong3
network operating system

网罗 網羅 wang3 luo2
net for fishing or bird catching; (fig.) fetters; to snare (a valuable new team member etc); to bring together under the one umbrella

网络 網絡 wang3 luo4
Internet

网络 網絡 wang3 luo4
network (computing, telecommunications, transport etc)

网络操作系统 網絡操作系統 wang3 luo4 cao1 zuo4 xi4 tong3
network operating system

网络层 網絡層 wang3 luo4 ceng2
network layer

网络层协议 網絡層協議 wang3 luo4 ceng2 xie2 yi4
network layer protocol

网络成瘾 網絡成癮 wang3 luo4 cheng2 yin3
Internet addiction; net addiction; web addiction

网络打手 網絡打手 wang3 luo4 da3 shou3
see 網絡水軍|网络水军

网络打印机 網絡打印機 wang3 luo4 da3 yin4 ji1
network printer

网络管理 網絡管理 wang3 luo4 guan3 li3
network management

网络管理系统 網絡管理系統 wang3 luo4 guan3 li3 xi4 tong3
network management system; NMS

网络管理员 網絡管理員 wang3 luo4 guan3 li3 yuan2
network administrator

网络广告 網絡廣告 wang3 luo4 guang3 gao4
online advertising

网络规划人员 網絡規劃人員 wang3 luo4 gui1 hua4 ren2 yuan2
network planner

网络红人 網絡紅人 wang3 luo4 hong2 ren2
Internet celebrity

网络环境 網絡環境 wang3 luo4 huan2 jing4
network environment

网络技术 網絡技術 wang3 luo4 ji4 shu4
network technology

网络科技 網絡科技 wang3 luo4 ke1 ji4
network technology

网络客 網絡客 wang3 luo4 ke4
web user; guest user

网络空间 網絡空間 wang3 luo4 kong1 jian1
cyberspace

网络俚语 網絡俚語 wang3 luo4 li3 yu3
Internet slang; netspeak; cyberspeak

网络浏览器 網絡瀏覽器 wang3 luo4 liu2 lan3 qi4
network browser; Internet browser

网络欺诈 網絡欺詐 wang3 luo4 qi1 zha4
phishing

网络迁移 網絡遷移 wang3 luo4 qian1 yi2
network migration

网络日记 網絡日記 wang3 luo4 ri4 ji4
blog; weblog; same as 博客

网络设备 網絡設備 wang3 luo4 she4 bei4
network equipment

网络设计 網絡設計 wang3 luo4 she4 ji4
network design; network plan

网络水军 網絡水軍 wang3 luo4 shui3 jun1
"Internet Navy"; paid Internet posters; astroturfers

网络特工 網絡特工 wang3 luo4 te4 gong1
Internet troll (agent provocateur on forums etc)

网络铁路 網絡鐵路 wang3 luo4 tie3 lu4
Network Rail (UK railway organization)

网络协议 網絡協議 wang3 luo4 xie2 yi4
network protocol

网络应用 網絡應用 wang3 luo4 ying4 yong4
network application

网络用语 網絡用語 wang3 luo4 yong4 yu3
see 網絡語言|网络语言

网络语言 網絡語言 wang3 luo4 yu3 yan2
Internet language; Internet slang; netspeak; cyberspeak

网络语音 網絡語音 wang3 luo4 yu3 yin1
VoIP (Voice over IP) (computing); to speak with others over the Internet

网络直径 網絡直徑 wang3 luo4 zhi2 jing4
network diameter

网民 網民 wang3 min2
web user; netizen

网模 網模 wang3 mo2
model for online fashion sites etc

网膜 網膜 wang3 mo2
retina (anatomy)

网盘 網盤 wang3 pan2
online storage space; cloud file storage

网片 網片 wang3 pian4
mesh; netting

网桥 網橋 wang3 qiao2
(network) bridge

网球 網球 wang3 qiu2
tennis; tennis ball

网球场 網球場 wang3 qiu2 chang3
tennis court

网球赛 網球賽 wang3 qiu2 sai4
tennis match; tennis competition

网上 網上 wang3 shang4
online

网上广播 網上廣播 wang3 shang4 guang3 bo1
online broadcast; webcast

网杓 網杓 wang3 shao2
skimmer (kitchen utensil)

网师园 網師園 wang3 shi1 yuan2
The Master of the Nets Garden in Suzhou, Jiangsu

网特 網特 wang3 te4
Internet troll (agent provocateur on forums etc); abbr. for 網絡特工|网络特工 etc

网通 網通 wang3 tong1
China Network Communications (CNC) Group Corporation (one of China's large telephone companies)

网袜 網襪 wang3 wa4
fishnet stockings

网箱 網箱 wang3 xiang1
net cage (fish farming)

网眼 網眼 wang3 yan3
mesh; net; Web-Eye (Windows video program)

网页 網頁 wang3 ye4
web page

网页地址 網頁地址 wang3 ye4 di4 zhi3
webaddress; URL

网页设计 網頁設計 wang3 ye4 she4 ji4
web design

网易 網易 wang3 yi4
NetEase

网银 網銀 wang3 yin2
online banking; abbr. for 網上銀行|网上银行

网瘾 網癮 wang3 yin3
Internet addiction; net addiction; web addiction

网游 網遊 wang3 you2
online game; abbr. for 網絡遊戲|网络游戏

网友 網友 wang3 you3
online friend; Internet user

网语 網語 wang3 yu3
netspeak; cyberspeak

网站 網站 wang3 zhan4
website; network station; node

网址 網址 wang3 zhi3
website; web address; URL

网志 網誌 wang3 zhi4
blog; weblog; same as 博客

网赚 網賺 wang3 zhuan4
to make money online

网状脉 網狀脈 wang3 zhuang4 mai4
netted veins; reticulated veins (of a leaf etc); stockwork (geology)

网状泡沫 網狀泡沫 wang3 zhuang4 pao4 mo4
reticulated foam

网综 網綜 wang3 zong1
online variety show (contracted form of 網絡綜藝節目|网络综艺节目)

围网 圍網 wei2 wang3
seine net; wire mesh fence; fence screen

温布尔登网球公开赛 溫布爾登網球公開賽 wen1 bu4 er3 deng1 wang3 qiu2 gong1 kai1 sai4
Wimbledon lawn tennis championship

温网 溫網 wen1 wang3
Wimbledon lawn tennis championship; abbr. for 溫布爾登網球公開賽|温布尔登网球公开赛

无网格法 無網格法 wu2 wang3 ge2 fa3
meshless method (numerical simulation); meshfree method

无线网路 無線網路 wu2 xian4 wang3 lu4
wireless network

吸引子网络 吸引子網絡 xi1 yin3 zi3 wang3 luo4
attractor network

洗衣网 洗衣網 xi3 yi1 wang3
mesh laundry bag (for keeping garments separate from others in the washing machine)

下网 下網 xia4 wang3
to cast a fishing net; (computing) to go offline

携程旅行网 攜程旅行網 xie2 cheng2 lv3 xing2 wang3
Ctrip.com, PRC travel agency

新华网 新華網 xin1 hua2 wang3
Xinhua News Network

新浪网 新浪網 xin1 lang4 wang3
Sina, Chinese web portal and online media company

新闻网 新聞網 xin1 wen2 wang3
news agency

星型网 星型網 xing1 xing2 wang3
Star network

刑网 刑網 xing2 wang3
legal net; the long arm of the law

虚拟私人网络 虛擬私人網絡 xu1 ni3 si1 ren2 wang3 luo4
virtual private network (VPN)

虚拟网络 虛擬網絡 xu1 ni3 wang3 luo4
virtual network

虚拟专用网络 虛擬專用網絡 xu1 ni3 zhuan1 yong4 wang3 luo4
virtual private network (VPN)

一网打尽 一網打盡 yi1 wang3 da3 jin4
lit. to catch everything in the one net (idiom); fig. to scoop up the whole lot; to capture them all in one go

移动通信网络 移動通信網絡 yi2 dong4 tong1 xin4 wang3 luo4
cell phone network

以太网 以太網 yi3 tai4 wang3
Ethernet

以太网路 以太網路 yi3 tai4 wang3 lu4
Ethernet

以太网络 以太網絡 yi3 tai4 wang3 luo4
Ethernet

以太网络端口 以太網絡端口 yi3 tai4 wang3 luo4 duan1 kou3
Ethernet port

易游网 易遊網 yi4 you2 wang3
ezTravel, Taiwanese travel agency

异质网路 異質網路 yi4 zhi4 wang3 lu4
heterogeneous network

因特网 因特網 yin1 te4 wang3
Internet

因特网联通 因特網聯通 yin1 te4 wang3 lian2 tong1
Internet connection

因特网提供商 因特網提供商 yin1 te4 wang3 ti2 gong1 shang1
Internet service provider (ISP)

英特网 英特網 ying1 te4 wang3
variant of 因特網|因特网, Internet

用户到网络的接口 用戶到網絡的接口 yong4 hu4 dao4 wang3 luo4 de5 jie1 kou3
User-Network Interface; UNI

用户到网络接口 用戶到網絡接口 yong4 hu4 dao4 wang3 luo4 jie1 kou3
user-network interface; UNI

有线新闻网 有線新聞網 you3 xian4 xin1 wen2 wang3
Cable Network News (CNN)

鱼死网破 魚死網破 yu2 si3 wang3 po4
lit. either the fish dies or the net splits; a life and death struggle (idiom)

鱼网 魚網 yu2 wang3
variant of 漁網|渔网

渔网 漁網 yu2 wang3
fishing net; fishnet

运输网 運輸網 yun4 shu1 wang3
transport network

整体服务数位网路 整體服務數位網路 zheng3 ti3 fu2 wu4 shu4 wei4 wang3 lu4
Integrated Services Digital Network; ISDN

整体数位服务网路 整體數位服務網路 zheng3 ti3 shu4 wei4 fu2 wu4 wang3 lu4
Integrated Service Digital Network; ISDN

蜘蛛网 蜘蛛網 zhi1 zhu1 wang3
cobweb; spider web

中国教育和科研计算机网 中國教育和科研計算機網 zhong1 guo2 jiao4 yu4 he2 ke1 yan2 ji4 suan4 ji1 wang3
China Education and Research Network (CERNET); abbr. to 中國教育網|中国教育网

中国教育网 中國教育網 zhong1 guo2 jiao4 yu4 wang3
abbr. for 中國教育和科研計算機網|中国教育和科研计算机网

中国新闻网 中國新聞網 zhong1 guo2 xin1 wen2 wang3
China News Service website (chinanews.com)

中新网 中新網 zhong1 xin1 wang3
ChinaNews (China News Service)

蛛网 蛛網 zhu1 wang3
spider web; cobweb

主干网路 主幹網路 zhu3 gan4 wang3 lu4
core network; backbone network

主干网络 主幹網絡 zhu3 gan4 wang3 luo4
core network

专用网路 專用網路 zhuan1 yong4 wang3 lu4
dedicated network

坠入情网 墜入情網 zhui4 ru4 qing2 wang3
to fall in love

卓越网 卓越網 zhuo2 yue4 wang3
Joyo.com

子网 子網 zi3 wang3
subnetwork

子网屏蔽码 子網屏蔽碼 zi3 wang3 ping2 bi4 ma3
subnet mask (computing)

自投罗网 自投羅網 zi4 tou2 luo2 wang3
to walk right into the trap

综合服务数位网络 綜合服務數位網絡 zong1 he2 fu2 wu4 shu4 wei4 wang3 luo4
Integrated Services Digital Network; ISDN

综合业务数字网 綜合業務數字網 zong1 he2 ye4 wu4 shu4 zi4 wang3
Integrated Services Digital Network (ISDN) (computing)