shen4
kidney

strokes 8
radical
strokes after radical 4
副肾 副腎 fu4 shen4
adrenal glands

降肾上腺素 降腎上腺素 jiang4 shen4 shang4 xian4 su4
noradrenalin

肾功能 腎功能 shen4 gong1 neng2
kidney function

肾结石 腎結石 shen4 jie2 shi2
kidney stone

肾上腺 腎上腺 shen4 shang4 xian4
adrenal glands

肾上腺皮质 腎上腺皮質 shen4 shang4 xian4 pi2 zhi4
adrenal cortex

肾上腺素 腎上腺素 shen4 shang4 xian4 su4
adrenaline

肾上腺髓质 腎上腺髓質 shen4 shang4 xian4 sui3 zhi4
adrenal medulla

肾小球 腎小球 shen4 xiao3 qiu2
glomerulus (medicine)

肾炎 腎炎 shen4 yan2
kidney inflammation; nephritis

肾盂 腎盂 shen4 yu2
renal pelvis (medicine)

肾盂炎 腎盂炎 shen4 yu2 yan2
pyelitis (medicine)

肾脏 腎臟 shen4 zang4
kidney

原肾管 原腎管 yuan2 shen4 guan3
protonephridium (invertebrate anatomy)