zheng1
to evaporate; (of cooking) to steam; torch made from hemp stalks or bamboo (old); finely chopped firewood (old)

strokes 13
radical
strokes after radical 10
不蒸馒头争口气 不蒸饅頭爭口氣 bu4 zheng1 man2 tou5 zheng1 kou3 qi4
not to be crushed (idiom); to be determined to have one's revenge

清蒸 清蒸 qing1 zheng1
steamed in broth

人间蒸发 人間蒸發 ren2 jian1 zheng1 fa1
to vanish; to disappear from the face of the earth

水蒸气 水蒸氣 shui3 zheng1 qi4
vapor

熏蒸 燻蒸 xun1 zheng1
to fumigate

熏蒸剂 燻蒸劑 xun1 zheng1 ji4
fumigant

蒸粗麦粉 蒸粗麥粉 zheng1 cu1 mai4 fen3
couscous

蒸发 蒸發 zheng1 fa1
to evaporate; evaporation

蒸发空调 蒸發空調 zheng1 fa1 kong1 tiao2
evaporative air conditioner; evaporative cooler

蒸发热 蒸發熱 zheng1 fa1 re4
latent heat of evaporation

蒸糕 蒸糕 zheng1 gao1
steamed cake

蒸锅 蒸鍋 zheng1 guo1
steamer

蒸饺 蒸餃 zheng1 jiao3
steamed dumpling

蒸馏 蒸餾 zheng1 liu2
to distill; distillation

蒸馏酒 蒸餾酒 zheng1 liu2 jiu3
distilling alcohol

蒸馏器 蒸餾器 zheng1 liu2 qi4
still (i.e. distilling apparatus)

蒸馏水 蒸餾水 zheng1 liu2 shui3
distilled water

蒸笼 蒸籠 zheng1 long2
steamer basket (e.g. for dimsum)

蒸气 蒸氣 zheng1 qi4
vapor; steam

蒸汽 蒸汽 zheng1 qi4
steam

蒸气重整 蒸氣重整 zheng1 qi4 chong2 zheng3
steam reforming (chemistry)

蒸汽挂烫机 蒸汽掛燙機 zheng1 qi4 gua4 tang4 ji1
garment steamer

蒸汽机 蒸汽機 zheng1 qi4 ji1
steamer

蒸汽机车 蒸汽機車 zheng1 qi4 ji1 che1
steam locomotive

蒸汽压路机 蒸汽壓路機 zheng1 qi4 ya1 lu4 ji1
steamroller

蒸散 蒸散 zheng1 san4
(plant) evapotranspiration

蒸腾 蒸騰 zheng1 teng2
(of a vapor etc) to rise; to hang in the air

蒸腾作用 蒸騰作用 zheng1 teng2 zuo4 yong4
transpiration

蒸湘 蒸湘 zheng1 xiang1
Zhengxiang district of Hengyang city 衡陽市|衡阳市, Hunan

蒸湘区 蒸湘區 zheng1 xiang1 qu1
Zhengxiang district of Hengyang city 衡陽市|衡阳市, Hunan

蒸蒸日上 蒸蒸日上 zheng1 zheng1 ri4 shang4
becoming more prosperous with each passing day