xu3
surname Xu

xu3
to allow; to permit; to promise; to praise; somewhat; perhaps

strokes 6
radical
strokes after radical 4
不许 不許 bu4 xu3
not to allow; must not; can't

不准许 不准許 bu4 zhun3 xu3
forbidden; not allowed

称许 稱許 cheng1 xu3
to praise; to commend

封官许愿 封官許願 feng1 guan1 xu3 yuan4
to confer an official position with lavish promises; to buy support

甘纳许 甘納許 gan1 na4 xu3
ganache (loanword)

何许 何許 he2 xu3
(literary) what place; what time; how

何许人 何許人 he2 xu3 ren2
(literary) what kind of person

或许 或許 huo4 xu3
perhaps; maybe

几许 幾許 ji3 xu3
(literary) how many; quite a few

嘉许 嘉許 jia1 xu3
favorable; praise

开许 開許 kai1 xu3
(literary) to allow; to permit

默许 默許 mo4 xu3
to accept tacitly; acquiescence

期许 期許 qi1 xu3
to hope; to expect; expectation(s)

容许 容許 rong2 xu3
to permit; to allow

稍许 稍許 shao1 xu3
a little; a bit

少许 少許 shao3 xu3
a little; a few

书面许可 書面許可 shu1 mian4 xu3 ke3
written permission; written authorization

特许 特許 te4 xu3
license; licensed; concession; concessionary

特许半导体 特許半導體 te4 xu3 ban4 dao3 ti3
Chartered Semiconductor

特许经营 特許經營 te4 xu3 jing1 ying2
franchised operation; franchising

特许权 特許權 te4 xu3 quan2
patent; franchise; concession

特许状 特許狀 te4 xu3 zhuang4
charter

通许 通許 tong1 xu3
Tongxu county in Kaifeng 開封|开封, Henan

通许县 通許縣 tong1 xu3 xian4
Tongxu county in Kaifeng 開封|开封, Henan

推许 推許 tui1 xu3
to esteem; to commend

些许 些許 xie1 xu3
a few; a little; a bit

心许 心許 xin1 xu3
to consent tacitly; unspoken approval

兴许 興許 xing4 xu3
perhaps

许昌 許昌 xu3 chang1
Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line

许昌地区 許昌地區 xu3 chang1 di4 qu1
Xuchang prefecture in Henan

许昌市 許昌市 xu3 chang1 shi4
Xuchang prefecture level city in north Henan, on the Beijing-Guangzhou railway line

许昌县 許昌縣 xu3 chang1 xian4
Xuchang county in Xuchang city 許昌市|许昌市, Henan

许地山 許地山 xu3 di4 shan1
Xu Dishan (1893-1941), journalist, publisher and novelist

许多 許多 xu3 duo1
many; a lot of; much

许海峰 許海峰 xu3 hai3 feng1
Xu Haifeng (1957-), PRC sharpshooter, 50m pistol gold medalist at Los Angeles 1984 Olympics

许和 許和 xu3 he2
to allow; permit

许婚 許婚 xu3 hun1
to become engaged; to affiance (a daughter)

许嫁 許嫁 xu3 jia4
allowed to marry

许久 許久 xu3 jiu3
for a long time; for ages

许可 許可 xu3 ke3
to allow; to permit

许可协议 許可協議 xu3 ke3 xie2 yi4
licensing agreement (for intellectual property)

许可证 許可證 xu3 ke3 zheng4
license; authorization; permit

许诺 許諾 xu3 nuo4
promise; pledge

许配 許配 xu3 pei4
to betroth a girl (in arranged marriages)

许亲 許親 xu3 qin1
to accept a marriage proposal

许廑父 許廑父 xu3 qin2 fu4
Xu Qinfu (1891-1953), journalist and writer

许慎 許慎 xu3 shen4
Xu Shen (-147) the compiler of the original Han dynasty dictionary Shuowen Jiezi 說文解字|说文解字

许旺细胞 許旺細胞 xu3 wang4 xi4 bao1
Schwann cell (support axon of nerve cell); neurolemmocyte

许下 許下 xu3 xia4
to make a promise

许下愿心 許下願心 xu3 xia4 yuan4 xin1
to express a wish (to a deity)

许信良 許信良 xu3 xin4 liang2
Hsu Hsin-liang (1941-), Taiwanese politician

许愿 許願 xu3 yuan4
to make a wish; to make a vow; to promise a reward

许仲琳 許仲琳 xu3 zhong4 lin2
Xu Zhonglin or Chen Zhonglin 陳仲琳|陈仲琳 (c. 1567-c. 1620), Ming novelist, to whom the fantasy novel Investure of the Gods 封神演義|封神演义 is attributed, together with Lu Xixing 陸西星|陆西星

许字 許字 xu3 zi4
betrothed

也许 也許 ye3 xu3
perhaps; maybe

以身相许 以身相許 yi3 shen1 xiang1 xu3
to give one's heart to; to devote one's life to

以身许国 以身許國 yi3 shen1 xu3 guo2
to dedicate oneself to the cause of one's country (idiom)

应许 應許 ying1 xu3
to promise; to allow

允许 允許 yun3 xu3
to permit; to allow

赞许 讚許 zan4 xu3
to praise; to laud

只许州官放火,不许百姓点灯 只許州官放火,不許百姓點燈 zhi3 xu3 zhou1 guan1 fang4 huo3 - bu4 xu3 bai3 xing4 dian3 deng1
only the official is allowed to light the fire; Gods may do what cattle may not; quod licet Iovi, non licet bovi

准许 准許 zhun3 xu3
to allow; to grant; to permit