jiang4
thick paste of fermented soybean; marinated in soy paste; paste; jam

strokes 18
radical
strokes after radical 11
柴米油盐酱醋茶 柴米油鹽醬醋茶 chai2 mi3 you2 yan2 jiang4 cu4 cha2
lit. firewood, rice, oil, salt, soy, vinegar, and tea; fig. life's daily necessities

橙皮果酱 橙皮果醬 cheng2 pi2 guo3 jiang4
(orange) marmalade

打酱油 打醬油 da3 jiang4 you2
to buy soy sauce; it's none of my business ("I’m just here to buy some soy sauce")

蛋黄酱 蛋黃醬 dan4 huang2 jiang4
mayonnaise

豆瓣酱 豆瓣醬 dou4 ban4 jiang4
sticky chili bean sauce; doubanjiang

豆豉酱 豆豉醬 dou4 chi3 jiang4
black bean sauce

法式色拉酱 法式色拉醬 fa3 shi4 se4 la1 jiang4
French dressing; vinaigrette

番茄酱 番茄醬 fan1 qie2 jiang4
ketchup; tomato sauce

柑橘酱 柑橘醬 gan1 ju2 jiang4
marmalade

果酱 果醬 guo3 jiang4
jam

果子酱 果子醬 guo3 zi5 jiang4
marmalade; jellied fruit

海鲜酱 海鮮醬 hai3 xian1 jiang4
hoisin sauce (barbecue sauce); seafood sauce

花生酱 花生醬 hua1 sheng1 jiang4
peanut butter

黄酱 黃醬 huang2 jiang4
yellow soybean paste (fermented and salted)

酱瓜 醬瓜 jiang4 gua1
pickled cucumber

酱料 醬料 jiang4 liao4
sauce

酱油 醬油 jiang4 you2
soy sauce

酱紫 醬紫 jiang4 zi3
dark reddish purple; Internet slang abbr. for 這樣子|这样子

橘子酱 橘子醬 ju2 zi5 jiang4
orange jam; marmalade

凯撒酱 凱撒醬 kai3 sa1 jiang4
Caesar salad dressing

烤肉酱 烤肉醬 kao3 rou4 jiang4
barbecue sauce

克林姆酱 克林姆醬 ke4 lin2 mu3 jiang4
pastry cream; crème pâtissière

辣豆酱 辣豆醬 la4 dou4 jiang4
chili con carne

辣酱油 辣醬油 la4 jiang4 you2
Worcestershire sauce

辣椒酱 辣椒醬 la4 jiao1 jiang4
red pepper paste; chili sauce

麻酱 麻醬 ma2 jiang4
sesame paste

苹果酱 蘋果醬 ping2 guo3 jiang4
apple sauce; apple jam

千岛酱 千島醬 qian1 dao3 jiang4
thousand island dressing

肉酱 肉醬 rou4 jiang4
minced meat sauce; (fig.) mincemeat; a person cut to pieces

色拉酱 色拉醬 se4 la1 jiang4
salad dressing; vinaigrette

沙爹酱 沙爹醬 sha1 die1 jiang4
satay sauce

烧烤酱 燒烤醬 shao1 kao3 jiang4
barbecue sauce

酸辣酱 酸辣醬 suan1 la4 jiang4
hot and sour sauce; chutney

涂抹酱 塗抹醬 tu2 mo3 jiang4
spread (for putting on bread etc)

虾酱 蝦醬 xia1 jiang4
shrimp paste

香蒜酱 香蒜醬 xiang1 suan4 jiang4
garlic sauce; pesto

蟹酱 蟹醬 xie4 jiang4
crab paste

油盐酱醋 油鹽醬醋 you2 yan2 jiang4 cu4
(lit.) oil, salt, soy sauce and vinegar; (fig.) the trivia of everyday life

鱼子酱 魚子醬 yu2 zi3 jiang4
caviar

炸酱面 炸醬麵 zha2 jiang4 mian4
zha jiang mian: ground pork simmered with salty fermented soybean paste (or other sauce) over thick wheat noodles

沾酱 沾醬 zhan1 jiang4
dip (cookery)

蘸酱 蘸醬 zhan4 jiang4
dipping sauce; to dip in sauce

芝麻酱 芝麻醬 zhi1 ma5 jiang4
sesame paste