qian1
road leading north and south

strokes 5
radical
strokes after radical 3
喀尔巴阡山脉 喀爾巴阡山脈 ka1 er3 ba1 qian1 shan1 mai4
Carpathian Mountains, 1500-km mountain range in Central and Eastern Europe

石阡 石阡 shi2 qian1
Siqian county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区, Guizhou

石阡县 石阡縣 shi2 qian1 xian4
Siqian county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区, Guizhou