zhuang4
accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped

strokes 8
radical
strokes after radical 4
安于现状 安於現狀 an1 yu2 xian4 zhuang4
to take things as they are (idiom); to leave a situation as it is; to be happy with the status quo

板状 板狀 ban3 zhuang4
board-shaped

标准状况 標準狀況 biao1 zhun3 zhuang4 kuang4
standard conditions for temperature and pressure

标准状态 標準狀態 biao1 zhun3 zhuang4 tai4
standard conditions for temperature and pressure

饼状图 餅狀圖 bing3 zhuang4 tu2
pie chart

病状 病狀 bing4 zhuang4
symptom (of a disease)

波状 波狀 bo1 zhuang4
wave-shaped

波状热 波狀熱 bo1 zhuang4 re4
undulant fever; brucellosis

波状云 波狀雲 bo1 zhuang4 yun2
undulatus

不可名状 不可名狀 bu4 ke3 ming2 zhuang4
indescribable; beyond description

不在状态 不在狀態 bu4 zai4 zhuang4 tai4
to be out of form; not to be oneself

不正常状况 不正常狀況 bu4 zheng4 chang2 zhuang4 kuang4
abnormal state

惨状 慘狀 can3 zhuang4
devastation; miserable condition

层状 層狀 ceng2 zhuang4
stratified; bedded (geology)

持续性植物人状态 持續性植物人狀態 chi2 xu4 xing4 zhi2 wu4 ren2 zhuang4 tai4
persistent vegetative state

持续性植物状态 持續性植物狀態 chi2 xu4 xing4 zhi2 wu4 zhuang4 tai4
persistent vegetative state (medicine)

催眠状态 催眠狀態 cui1 mian2 zhuang4 tai4
hypnosis

带状疱疹 帶狀皰疹 dai4 zhuang4 pao4 zhen3
shingles; herpes zoster (medicine)

第三状态 第三狀態 di4 san1 zhuang4 tai4
"third state", borderline state between health and disease

恶人先告状 惡人先告狀 e4 ren2 xian1 gao4 zhuang4
the guilty party files the suit; the thief cries thief

二十年目睹之怪现状 二十年目睹之怪現狀 er4 shi2 nian2 mu4 du3 zhi1 guai4 xian4 zhuang4
The Strange State of the World Witnessed Over 20 Years, novel by late Qing novelist Wu Jianren 吳趼人|吴趼人

反诉状 反訴狀 fan3 su4 zhuang4
counterclaim

非层状 非層狀 fei1 ceng2 zhuang4
unstratified

副甲状腺 副甲狀腺 fu4 jia3 zhuang4 xian4
parathyroid (Tw)

副甲状腺素 副甲狀腺素 fu4 jia3 zhuang4 xian4 su4
parathyroid hormone (Tw)

告状 告狀 gao4 zhuang4
to tell on sb; to complain (to a teacher, a superior etc); to bring a lawsuit

根状茎 根狀莖 gen1 zhuang4 jing1
rhizome (biol.); root stock

弓状 弓狀 gong1 zhuang4
bowed; curved like a bow

拱状 拱狀 gong3 zhuang4
arch; vault; arched

供状 供狀 gong4 zhuang4
written confession

冠状 冠狀 guan1 zhuang4
coronary; crown-shaped

冠状动脉 冠狀動脈 guan1 zhuang4 dong4 mai4
coronary artery

冠状动脉旁路移植手术 冠狀動脈旁路移植手術 guan1 zhuang4 dong4 mai4 pang2 lu4 yi2 zhi2 shou3 shu4
coronary bypass operation

冠状动脉旁通手术 冠狀動脈旁通手術 guan1 zhuang4 dong4 mai4 pang2 tong1 shou3 shu4
coronary bypass operation

海绵状 海綿狀 hai3 mian2 zhuang4
spongy

行行出状元 行行出狀元 hang2 hang2 chu1 zhuang4 yuan2
lit. in every trade, a master appears (idiom); fig. You can produce outstanding achievements in any task, provided you put it enough love and diligence

环状 環狀 huan2 zhuang4
annular; toroidal; loop-shaped; ring-like

环状列石 環狀列石 huan2 zhuang4 lie4 shi2
circular standing stones

恢复原状 恢復原狀 hui1 fu4 yuan2 zhuang4
to restore sth to its original state

甲状 甲狀 jia3 zhuang4
thyroid (gland)

甲状旁腺 甲狀旁腺 jia3 zhuang4 pang2 xian4
parathyroid

甲状腺 甲狀腺 jia3 zhuang4 xian4
thyroid gland

甲状腺功能亢进 甲狀腺功能亢進 jia3 zhuang4 xian4 gong1 neng2 kang4 jin4
hyperthyroidism; abbr. to 甲亢

甲状腺素 甲狀腺素 jia3 zhuang4 xian4 su4
thyroid hormone; thyroxine (used to treat underactive thyroid)

甲状腺肿 甲狀腺腫 jia3 zhuang4 xian4 zhong3
goiter (enlargement of thyroid gland)

健康状况 健康狀況 jian4 kang1 zhuang4 kuang4
health status

见状 見狀 jian4 zhuang4
upon seeing this, ...; in response, ...

奖状 獎狀 jiang3 zhuang4
prize certificate; certificate of merit

胶状 膠狀 jiao1 zhuang4
gluey; gelatinous; colloid (chemistry)

结晶状 結晶狀 jie2 jing1 zhuang4
crystalline

睫状体 睫狀體 jie2 zhuang4 ti3
ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)

紧急状态 緊急狀態 jin3 ji2 zhuang4 tai4
state of emergency

紧张状态 緊張狀態 jin3 zhang1 zhuang4 tai4
tense situation; standoff

经济状况 經濟狀況 jing1 ji4 zhuang4 kuang4
economic situation

惊恐万状 驚恐萬狀 jing1 kong3 wan4 zhuang4
convulsed with fear (idiom)

精神状态 精神狀態 jing1 shen2 zhuang4 tai4
mental state; psychological condition

晶状 晶狀 jing1 zhuang4
crystalline

晶状体 晶狀體 jing1 zhuang4 ti3
lens; crystalline lens

距状皮层 距狀皮層 ju4 zhuang4 pi2 ceng2
calcarine

军令状 軍令狀 jun1 ling4 zhuang4
military order

块状 塊狀 kuai4 zhuang4
lump

镰状细胞血症 鐮狀細胞血症 lian2 zhuang4 xi4 bao1 xue4 zheng4
sickle cell anemia

临界状态 臨界狀態 lin2 jie4 zhuang4 tai4
critical state; criticality

鳞状 鱗狀 lin2 zhuang4
scaly; squamous

鳞状细胞癌 鱗狀細胞癌 lin2 zhuang4 xi4 bao1 ai2
squamous cell carcinoma

零等待状态 零等待狀態 ling2 deng3 dai4 zhuang4 tai4
zero wait state (computing)

令状 令狀 ling4 zhuang4
writ

轮状病毒 輪狀病毒 lun2 zhuang4 bing4 du2
rotavirus

麻醉状态 麻醉狀態 ma2 zui4 zhuang4 tai4
narcosis; narcotism; anesthesia; anesthesis

没有形状 沒有形狀 mei2 you3 xing2 zhuang4
shapeless

名状 名狀 ming2 zhuang4
to express; to describe

莫可名状 莫可名狀 mo4 ke3 ming2 zhuang4
indescribable (joy); inexpressible (pleasure)

牛海绵状脑病 牛海綿狀腦病 niu2 hai3 mian2 zhuang4 nao3 bing4
bovine spongiform encephalopathy, BSE; mad cow disease

棋格状 棋格狀 qi2 ge2 zhuang4
checkered pattern; chessboard

奇形怪状 奇形怪狀 qi2 xing2 guai4 zhuang4
fantastic oddities of every description (idiom); grotesquely shaped

鳍状肢 鰭狀肢 qi2 zhuang4 zhi1
flipper

气候状况 氣候狀況 qi4 hou4 zhuang4 kuang4
climatic conditions; atmospheric conditions

情绪状态 情緒狀態 qing2 xu4 zhuang4 tai4
emotional state

情状 情狀 qing2 zhuang4
situation; circumstances

球状 球狀 qiu2 zhuang4
sphere

球状蛋白质 球狀蛋白質 qiu2 zhuang4 dan4 bai2 zhi4
globular protein

球状物 球狀物 qiu2 zhuang4 wu4
globe

圈状物 圈狀物 quan1 zhuang4 wu4
hoop

肉毒梭状芽孢杆菌 肉毒梭狀芽孢桿菌 rou4 du2 suo1 zhuang4 ya2 bao1 gan3 jun1
Clostridium difficile (bacterium causing gut infection)

申状 申狀 shen1 zhuang4
to present (a document); to submit (a petition)

石状 石狀 shi2 zhuang4
stony

树突状细胞 樹突狀細胞 shu4 tu1 zhuang4 xi4 bao1
dendritic cell

树枝状晶 樹枝狀晶 shu4 zhi1 zhuang4 jing1
dendrite (crystallography)

树状细胞 樹狀細胞 shu4 zhuang4 xi4 bao1
dendritic cell

丝状 絲狀 si1 zhuang4
thread-like

丝状物 絲狀物 si1 zhuang4 wu4
filament

诉状 訴狀 su4 zhuang4
indictment; plea; complaint

特许状 特許狀 te4 xu3 zhuang4
charter

网状脉 網狀脈 wang3 zhuang4 mai4
netted veins; reticulated veins (of a leaf etc); stockwork (geology)

网状泡沫 網狀泡沫 wang3 zhuang4 pao4 mo4
reticulated foam

无状 無狀 wu2 zhuang4
insolence; insolent; ill-mannered

纤维状 纖維狀 xian1 wei2 zhuang4
fibrous

线状 線狀 xian4 zhuang4
linear

现状 現狀 xian4 zhuang4
current situation

蟹状星云 蟹狀星雲 xie4 zhuang4 xing1 yun2
Crab nebula

形状 形狀 xing2 zhuang4
form; shape

行状 行狀 xing2 zhuang4
person's background

性状 性狀 xing4 zhuang4
nature (i.e. properties of sth); character

絮状物 絮狀物 xu4 zhuang4 wu4
floccule; a wisp of material precipitated from liquid

旋涡状 旋渦狀 xuan2 wo1 zhuang4
spiral-shaped

叶片状 葉片狀 ye4 pian4 zhuang4
foliated; striated into thin leaves

乙状结肠 乙狀結腸 yi3 zhuang4 jie2 chang2
sigmoid colon (anatomy); bent colon, linking the descending colon to the rectum

异状 異狀 yi4 zhuang4
unusual condition; something odd; strange shape

阴道棕榈状壁 陰道棕櫚狀壁 yin1 dao4 zong1 lv2 zhuang4 bi4
palmate folds of cervical canal; plicae palmatae canalis cervicis uteri

鹰状星云 鷹狀星雲 ying1 zhuang4 xing1 yun2
Eagle or Star Queen Nebula M16

疣状 疣狀 you2 zhuang4
warty; bumpy; wart-shaped

羽状复叶 羽狀複葉 yu3 zhuang4 fu4 ye4
bipinnate leaf (in phyllotaxy)

原状 原狀 yuan2 zhuang4
previous condition; original state

圆锥状 圓錐狀 yuan2 zhui1 zhuang4
conical

运行状况 運行狀況 yun4 xing2 zhuang4 kuang4
operational state; running state

针状 針狀 zhen1 zhuang4
needle-shaped

枕状玄武岩 枕狀玄武岩 zhen3 zhuang4 xuan2 wu3 yan2
pillow lava (geology); pillow basalt

征状 徵狀 zheng1 zhuang4
symptom

症状 症狀 zheng4 zhuang4
symptom (of an illness)

症状性 症狀性 zheng4 zhuang4 xing4
symptomatic

植物人状态 植物人狀態 zhi2 wu4 ren2 zhuang4 tai4
vegetative state (i.e. in a coma)

植物状态 植物狀態 zhi2 wu4 zhuang4 tai4
vegetative state (medicine)

状告 狀告 zhuang4 gao4
to sue; to take to court; to file a lawsuit

状况 狀況 zhuang4 kuang4
condition; state; situation

状声词 狀聲詞 zhuang4 sheng1 ci2
onomatopoeia

状态 狀態 zhuang4 tai4
state of affairs; state; mode; situation

状态动词 狀態動詞 zhuang4 tai4 dong4 ci2
(linguistics) stative verb

状物 狀物 zhuang4 wu4
...-shaped thing (suffix)

状语 狀語 zhuang4 yu3
adverbial adjunct (adverb or adverbial clause)

状元 狀元 zhuang4 yuan2
top scorer in the palace examination (highest rank of the Imperial examination system); see 榜眼 and 探花; top scorer in college entrance examination 高考; (fig.) the most brilliantly talented person in the field; leading light

罪状 罪狀 zui4 zhuang4
charges or facts about a crime; the nature of the offense